CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog
regner på løsningene fra løvebakken. - Vi kan vanskelig ha en diskusjon om hvordan vi skal nå ambisiøse klimamål uten å vite effekten av forslagene som ligger på bordet, sier direktør ved cicero Kristin halvorsen. foto: eilif ursin reed

regner på løsningene fra løvebakken. - Vi kan vanskelig ha en diskusjon om hvordan vi skal nå ambisiøse klimamål uten å vite effekten av forslagene som ligger på bordet, sier direktør ved cicero Kristin halvorsen. foto: eilif ursin reed

Ønsker bedre beregninger

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 09.02.2017

Skal vi klare å kutte klimagassutslippene så raskt som EU og regjeringen selv legger opp til, må vi vite at politikken som vedtas er tilstrekkelig.

I desember beregnet CICERO klimaeffekten av budsjettforslagene til både regjerningen og partiene. Det fikk stor oppmerksomhet også fra partiene som hadde mange innvendinger.

– Fram til nå har det ikke blitt offentliggjort beregninger av klimaeffekten av partienes politikk. Når regjeringen i oktober opplyste at bilpakken deres ville redusere utslippene med 200.000 tonn CO2, så vi ganske fort at det tallet ikke kunne stemme. Derfor gjorde vi våre egne beregninger, sier Steffen Kallbekken, forskningsleder ved CICERO.

I CICEROs beregninger var det kun forslagene til Miljøpartiet, SV og Venstre leverte utslippskutt i tråd med langtidsmålene regjerningen har satt. Media brukte beregningene som fasit og konfrontere partiene som kom dårligst ut. Politikerne protesterte og det kom innvendinger fra flere hold, blant annet fra miljøbevegelsen og Transportøkonomisk institutt på måten CICERO hadde utført beregningene.

CICERO hadde avgrenset beregningene til enten å gjelde tiltakene i bilpakken, tiltak som hadde proveny-effekt eller tiltak det er mulig å beregne effekten av. Tiltak som CO2-fond, innblanding av biodiesel og reduserte bevilgninger til veibygging er vanskelige å tallfeste og var derfor ikke med i beregningene.

- CICERO ønsker at fremtidige beregninger skal fremstå som mer legitime og mer representative for partienes forslag.

Kristin halvorsen, direktør CICERO

TØI kom i januar frem til en annen konklusjon enn CICERO. Men ulik bruk av forutsetninger forklarer mesteparten av forskjellene.

– Det er ingen stor forskjell mellom våre beregninger og for eksempel TØIs beregninger. Grunnen til at TØI og CICERO kommer frem til forskjellige svar, er hvilke tiltak som er med i beregningen. TØI hadde gitt regjeringen full uttelling for hele effekten av fritak for engangsavgift på elbiler mens vi kun godskrev årets justering, sier Kallbekken.

Det finnes i dag ingen omforent metode for hvordan man beregner klimaeffekten av politiske forslag og det er heller ingen som har ansvar for å gjøre slike beregninger.

CICERO-direktør Kristin Halvorsen synes det er problematisk.

– Vi ønsker en så opplyst samfunnsdebatt som mulig. Vi kan vanskelig ha en diskusjon om hvordan vi skal nå ambisiøse klimamål uten å vite effekten av forslagene som ligger på bordet. I tillegg har partiene behov for kunnskap om effekten av ulike tiltak når de skrur sammen sine budsjetter, sier Halvorsen.

- CICERO ønsker at fremtidige beregninger skal fremstå som mer legitime og mer representative for partienes forslag. Derfor inviterte vi alle stortingsgruppene, Finansdepartementet, og Norsk Petroleumsinstitutt til et møte hos oss i januar, sier Halvorsen.

TØI var også invitert, men hadde ikke mulighet til å delta.

Under møtet påpekte partiene blant annet at CICEROs avgrensinger favoriserte skatte- og avgiftsskjerpelser og at beregningene var vanskelige å etterprøve. Det var også mange som påpekte at slike beregninger enten må inkludere alle klimatiltak, eller være tydelig avgrenset til ett enkelt saksområde.

Flere av partiene understreket også at det var et behov for å beregne effektene av politiske forslag. Når ikke regjeringen selv legger frem årlige beregninger, tvinger det seg frem andre løsninger.

– CICERO har foreslått at beregninger kan gjøres av et utvalg bestående av eksperter fra Finansdepartementet, Miljødirektoratet og uavhengige institusjoner med relevant kompetanse, for eksempel CICERO. Men det går også an å se for seg en arbeidsdeling der Finansdepartementet beregner utslippseffekter av regjeringens budsjettforslag og at uavhengige institutter gjør beregninger for partiene, sier Halvorsen.

En ting synes sikkert: I fremtiden vil offentligheten forvente at forslag til klimapolitikk ledsages av en beregning av effekt.

– Vi vet at det kommer en perspektivmelding som antakelig inneholder effektberegninger av regjeringens tiltak. Vi vet også at det kommer partiprogrammer som inneholder mye klimapolitikk. Media kommer helt sikkert til å spørre oss om å beregne effekter av politikk også i fremtiden. Det er en stor fordel for alle som utfører slike beregninger at de ikke spriker for mye. Derfor ønsker CICERO en åpen dialog rundt utvikling av metoder, sier Kallbekken.

– Jeg er glad for at Stortingsgruppene virket samstemt i at det er nyttig med bedre beslutningsgrunnlag og at vi fikk diskutert hvordan CICERO kan bidra til dette, både på egenhånd og i samarbeid med andre, sier Halvorsen.