CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 59 /

E-post: hege.westskog@cicero.oslo.no

Hege Westskog har 25 års erfaring fra forskning og utredninger innenfor feltet klima og miljø. Hun har en doktorgrad i virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og har sitt hovedfokus på utforming av virkemidler og løsninger for endring.

Hege Westskogs forskning har i mange år vært fokusert på virkemidler for omstilling mot et lavutslippssamfunn. Hun har både studert husholdningers praksiser og utforming av klima- og miljøpolitikk på lokalnivå. Hennes forskning er fokusert på løsninger av samfunnsutfordringer, og hun har utført ulike studier i samarbeid med samfunnsaktører (ko-produksjon av kunnskap). Nå er hun involvert i flere prosjekter som adresserer endring mot et lavutslippssamfunn (delingsøkonomi, byvekstavtaler, omstilling på lokalnivå). Hun er en del av FME-senteret Include med fokus på en inkluderende omstilling til lavutslippssamfunnet. Der leder hun arbeidspakken om kommuner som endringsaktører. Hun har hatt prosjektlederansvar for en rekke prosjekter i tillegg til ti års erfaring som forskningsleder ved CICERO – Senter for Klimaforskning.

Prosjekter

  • Omstilling til et lavutslippssamfunn Hensikten med prosjektet «Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?» er å utarbeide et grunnlag for kommunesektorens arbeid med omstilling til et lavutslippssamfunn. Prosjektet er en del av kommunesektorens oppfølging av klimaforliket som legger til grunn at Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Dette innebærer at utslippene i 2050 er redusert med 80-90 prosent i forhold til dagens nivå.
  • Non-commercial values attached to marine resources in the coastal zone This project will supply data on local inhabitants values attached to marine resources in the coastal zone. The data collected will be of a quality which make them suitable as input in models and management processes regarding utilization of CZ resources.
  • Bymiljøavtaler som redskap for bærekraftig bo- areal- og transportutvikling I dette prosjektet ser vi på hvilket potensial helhetlige bymiljøavtaler har for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling
  • Miljø 2015 Miljø 2015 - Can a combination of policy instruments increase the effectivenss and public acceptability of environmental policies?
  • DEMOSREG I prosjektet «Climate emission and energy use planning at the local level: Top-down directives and bottom-up responses» har vi undersøkt hvordan SPR-en har blitt fulgt opp av kommunene gjennom de lokale prosesser og tiltak som retningslinjen har utløst.
  • SHAREON - delingsøkonomi – motivasjoner, barrierer og klimaeffekter SHAREON er et prosjekt som ser på delingsøkonomi og hvilke klimaeffekter deling kan ha både for de som deltar i et prosjekt og samfunnet rundt.
  • TRANSFORM – hvordan kan kommunene omstille seg til lavutslippssamfunnet Stortinget vedtok i juni 2016 at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030, og økte dermed ambisjonsnivået betraktelig for norsk klimapolitikk. Dette var en direkte respons på 1.5°C målet som ble vedtatt i Paris-avtalen fra desember 2015. Dette meget ambisiøse norske målet innebærer endringer i hvordan samfunnet er organisert og fungerer.
  • ENABLE: Hvorfor velger vi grønn energi? Dette prosjektet har som mål å få folk i Europa til å bli enda grønnere i hverdagen - når vi velger transportmidler og oppvarming i husene våre, for eksempel - ved å søke en dypere forståelse for hva som driver energivalgene våre. 
  • Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ENABLE ENABLE.EU studerer sosiale og kulturelle faktorer som påvirker europeeres energivalg og atferd. Vi trenger informanter!
  • Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon

Tidsskriftspublikasjon

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2006