CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

I forskningslitteraturen diskuteres den såkalte «rebound»-effekten særlig i forbindelse med energisparetiltak: Mer effektive produkter innebærer at forbrukeren sparer penger. Dersom forbrukeren velger å bruke mer av det som har blitt billigere (for eksempel å varme opp flere rom etter man har installert varmepumpe) så er det en direkte rebound-effekt. Dersom forbrukerne velger å bruke de sparte pengene på annet forbruk som øker energibruken er det en indirekte rebound-effekt. På makronivå kan man tenke seg at mer effektiv energibruk bidrar til en mer effektiv økonomi og økt vekst, og dermed større miljøbelastning på andre områder.

Det er usikkert hvor stor rebound-effekten er i praksis. I de fleste sammenhenger vil den trolig svekke klimaeffekten av endret adferd i nokså begrenset grad (Gillingham, Rapson og Wagner 2015), men det finnes tilfeller der effekten er betydelig (Saunders 2015). Muligheten for slike effekter understreker imidlertid behovet for å tenke helhetlig om virkemiddelbruken i klimapolitikken. Å endre individuell adferd på ett område kan få mindre effekt dersom tiltaket ikke er en del av en større innsats som også legger til rette for mer klimavennlig adferd på andre områder (Somanathan m.fl. 2014).

Samtidig tilsier kunnskapen om toveisforholdet mellom holdning og handling at også små endringer i adferd kan bidra til større effekter over tid, ved at de styrker oppmerksomheten om klimahensyn og dermed kan bidra til økt oppslutning om en sterkere klimapolitikk.