CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

De har også den fordelen at de kan generere inntekter, i stedet for utgifter, for myndighetene. I mange sammenhenger vil de også ha stor effekt på adferd, men det avhenger av prisfølsomhet og avgiftsnivå. Avgifter og andre typer restriktive virkemidler er imidlertid ofte upopulære, og kan føre til protester eller sviktende oppslutning om klimapolitikk. Støtteordninger og positive insentiver vil i de fleste tilfeller være langt mer populære og politisk gjennomførbare, selv om også slike ordninger vil kunne utsettes for kritikk over tid dersom de oppfattes som for generøse eller å ha negative virkninger på andre områder (for eksempel fordeling).

Forskning ved CICERO viser at oppslutningen om økonomisk restriktive virkemidler som avgifter øker dersom inntektene øremerkes til klimatiltak (Kallbekken og Sælen 2011). Dette kan ha sammenheng med at den direkte klimaeffekten oppfattes å være sterkere. Direkte øremerking eller andre former for kobling mellom innføring av en avgift og økt satsing på bestemte klimatiltak kan derfor gi økt aksept for innføring av restriktive virkemidler.