CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Større forskningsprosjekter deles gjerne inn i forskjellige arbeidspakker, og dette er arbeidspakke 5 i PLATON. Arbeidspakken vil studere klimapolitikk i ulike deler av verden, og ikke minst vil den zoome inn på politikkutviklingen som skjer i EU, som jo har mye å si for handlingsrommet her hjemme.

Grovt sett kan klimapolitikken i EU deles i to: Den som gjelder såkalt kvotepliktig sektor, og den som gjelder ikke-kvotepliktig sektor. Førstnevnte utgjør kraftproduksjon, petroleumssektoren, industri og luftfart, og utslippene i disse sektorene reguleres gjennom EUs klimakvotemarked. EU skal kutte 40% av utslippene sine innen 2020 i kvotepliktig sektor sammenlignet med 1990.

Landbruk, transport, oppvarming i bygg, avfall og bruk av fluorholdige gasser er derimot ikke inkludert i dette markedet, og kalles derfor for ikke-kvotepliktig sektor.

Her skal Norge samarbeide med EU om å oppnå 40% utslippsreduksjoner innen 2030 sammenliknet med 2005. Som ikke-medlemmer av EU sendte Norge og Island inn et forslag til samarbeidsavtale i mars 2019.

Det vil imidlertid bli mulighet for å ta i bruk såkalte fleksible mekanismer også i ikke-kvotepliktig sektor fremover. Hvordan dette systemet skal innrettes er ikke helt klart enda, men trolig vil det fungere slik at ulike land bilateralt blir enige om kjøp og salg av utslippsreduksjoner. For eksempel vil Norge kunne inngå en avtale med Romania om å investere i et utslippsreduserende tiltak, for eksempel bygging av et t-banesystem og slik få utslippsreduksjoner basert på dette. For hele EU er det altså satt et mål om 40% reduksjon, dvs. at EU totalt må kutte minst 40% innen 2030.

I denne arbeidspakken skal forskerne se på bruken av fleksible mekanismer i ikke-kvotepliktig sektor, og Norges avtale med EU om felles oppfyllelse av 2030-målet. Aktuelle spørsmål vil bli:

  • Hvordan vil Norge oppfylle 2030-målet?
  • Hvor mye vil Norge kutte hjemme versus ute (det vil si i EU)?
  • Hvordan vil avtalen påvirke byrdefordelingen mellom sektorer (f. eks jordbruk og transport) og sektorkoordinering?

Mulige utfordringer:

  • Manglende koordinering mellom sektorer og styringsnivåer (horisontalt og vertikalt)
  • Landene har gjerne overordnede klimamål/tiltak, men ikke reduksjonsmål per sektor
  • Byrdefordeling mellom sektorer er ikke avklart.
Arbeidsgruppe 5 `Norge i verden`

Medlemmer av arbeidspakke 5 i PLATON, f.v.: Karoline Flåm (FNI), Rolf Golombek, (Frisch-senteret), Tor Håkon J. Inderberg (FNI), Klaus Mittenzwei (NIBIO), Bob van Oort (CICERO), Jørgen Wettestad (FNI), Lars H. Gulbrandsen (FNI), Erlend T. Hermansen (CICERO), Merethe D. Leiren og Torbjørg Jevnaker (FNI).

Gjennom PLATON-prosjektet ønsker vi å få tydeligere innsikt i disse spørsmålene.