CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Skal gi kommunene klimaråd

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 30.05.2006

CICERO leder et forskningsprosjekt som skal gi kommunene råd om hvordan de kan takle ekstremt vær som følge av klimaendringer. Hva er gode tilpasningstiltak, og hvordan kan kommunene gjennomføre tiltakene?

Forsker Hege Westskog ved CICERO leder arbeidet som akkurat har startet opp og skal gå fram til 2010.
– Vi skal blant annet lage en oppskrift for hvordan kommuner kan forberede seg på ekstremt vær som følge av klimaendringer, sier Westskog.
 
Med ekstremt vær mener forskerne perioder med mye nedbør og flom. Først skal forskerne se på hvordan ekstremt vær kan påvirke kvaliteten på drikkevannskilder, kulturminner og -landskap, samt naturressurser. De skal også se på hvordan ny kunnskap om slike hendelser – for eksempel et nytt kart over utsatte flomområder – blir oppfattet og behandlet i kommunene.  Med bakgrunn i disse første studiene skal Westskog og hennes kolleger komme med anbefalinger for hva som er gode tilpasningstiltak, og hvordan kommunene kan gjennomføre disse.

Formidling av klimakunnskap

En viktig del av tilpasningsstrategien er ifølge Westskog utforming og formidling av klimakunnskap. Er kunnskapen om klimaendringer god nok på lokalnivå? Og mener beslutningstakerne at klimaendringer er et alvorlig problem?
Synet på hvor usikker denne kunnskapen er, kan også påvirke hvor mye som blir gjort.
– Usikkerheten om konsekvenser av framtidige klimaendringer er stor på lokalnivå, men regionale scenarier som vi har tilgang til, kan si oss mye om det generelle bildet for enkeltregioner. Dette kan dermed gi en viktig pekepinn hvordan forholdene for kommuner i denne regionen kan utvikle seg framover, og scenariene kan benyttes som et utgangspunkt for studiene.
 
Studiene vil ha et lokalt fokus, men vil også involvere statlige instanser som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
– Hvordan kunnskap formidles fra forskere til forvaltning og gjennom ulike forvaltningsnivåer, og hva som formidles av den kunnskapen som finnes, er viktig for hvordan kommunene velger å tilpasse seg, sier Westskog.
 
– Hvordan blir for eksempel de flomsonekartene som NVE utarbeider benyttet i kommunenes planlegging, og hadde andre måter å formidle denne kunnskapen på påvirket den planleggingen som foregår i kommunene? Dette er ting vi skal finne ut av i prosjektet, sier prosjektlederen.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Magasinet CICERONE nummer 3, 2006