CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
FNS KLIMAPANELS RAPPORT VISER AT Å begrense oppvarmingen TIL 1,5 grader BLANT ANNET gir redusert sannsynlighet for styrtregn på våre breddegrader. 

FNS KLIMAPANELS RAPPORT VISER AT Å begrense oppvarmingen TIL 1,5 grader BLANT ANNET gir redusert sannsynlighet for styrtregn på våre breddegrader. 

Ingen tegn til hast i klimapolitikken

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 08.10.2018

FN etterlyser taktskifte, men i statsbudsjettet for 2019 fortsetter klimapolitikken omtrent som før.

- Budsjettet for 2019 er en videreføring av klimapolitikken som har flertall i Stortinget, men svarer ikke på den ambisjonsøkningen som FNs klimapanel mener må til for at vi skal oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen, og holde oppvarmingen godt under to grader og helst ned mot 1,5 grader, sier forskningsleder ved CICERO, Bjørn Samset.

- Vi ser ingen tegn til at det haster å redusere utslippene og vi finner ikke igjen den politiske viljen i budsjettet som er nødvendig for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, sier Samset.

Ifølge regjeringens egne beregninger vil allerede vedtatt politikk føre til at utslippene kuttes med 13,5 prosent i 2030 og med nesten 40 prosent i 2050. Dette tilsvarer en reduksjon på i overkant av én prosent hvert år frem til 2050.

- For å være i tråd med togradersmålet må utslippene gå i null innen 2075. For å holde oppvarmingen under 1,5 grader konkluderer FNs klimapanel at utslippene må halveres innen 2030 og i praksis være null i 2050, sier Borgar Aamaas, forsker ved CICERO.

- Med mindre vi vedtar omfattende klimatiltak de neste årene, vil størsteparten av jobben med å oppfylle Parisavtalen overlates til neste generasjon. Reduksjoner fra veitrafikk, oljeproduksjon og industri vil avgjøre om vi kommer i mål, sier Aamaas.

Utslippene fra olje- og gassvirksomheten vil avgjøre om Norge når sine utslippsreduksjoner.

- Regjerningen viderefører norsk olje- og gasspolitikk til tross for at 1,5 gradersrapporten sier at vi må redusere forbruket av olje opp mot 80 prosent og halvere gassforbruket innen 2050. Dagens installasjoner har en levetid på mange tiår, sier Guri Bang, forskningsleder ved CICERO.

FNs klimapanels rapport viser også at det er store fordeler med å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

  • Det gir redusert sannsynlighet for styrtregn på våre breddegrader
  • Havnivåstigningen vil være 10 cm lavere ved slutten av århundret. Det betyr at 10 millioner mennesker unngår å utsettes for klimarisiko
  • Halvparten så mange arter blir truet
  • Områder på jorda som vil oppleve en stor endring i økosystemer halveres
  • To millioner km2 tundra forblir frossen
  • Nedgangen i fiskebestanden blir mindre dramatisk
  • Flere hundre millioner færre blir utsatt for klimarisiko og fattigdom
  • Færre vi dø av hete
  • Nedgangen i matproduksjon blir mindre
  • Halvparten så mange vil få problemer med tilgang til rent vann

Se vår samleside om 1.5 gradersrapporten her.