CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Bymiljøavtalenes bidrag til en bærekraftig areal- og transportutvikling

I dette prosjektet ser vi på hvilket potensial helhetlige bymiljøavtaler har for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling

Vi vil studere hvordan arbeidet med disse avtalene koordineres mellom ulike myndighetsnivåer, og hvordan statlige målsetninger og lokalt handlingsrom ivaretas i utformingen av avtalene. Vi ønsker også å fokusere på hvordan regionale planer for areal- og transport ivaretas og inkorporeres i avtaler og tiltakspakker i bymiljøavtalene, og hva som er suksessfaktorene for at samordningen mellom regionale planer og bymiljøavtaler skal bli vellykket. Til slutt ønsker vi å adressere barrierer for implementering av bymiljøavtalene og derigjennom den politiske gjennomførbarheten av avtalen.

Helhetlige bymiljøavtaler innebærer at staten, fylkeskommunene og kommunene går sammen om å nå målene nedfelt i Stortingets klimaforlik og i Nasjonal Transportplan, NTP. Dette gjelder spesielt for målet om at all vekst i persontransport i storbyområder skal tas med kollektiv, sykkel og gange. I perioden 2014-2023 har regjeringen satt av 16,9 milliarder til bymiljøavtalene, mens 9,2 milliarder kroner er avsatt til belønningsordningen for bedre kollektivtransport. De to er på sikt tenkt å utgjøre en samlet ordning, og retter seg begge mot de største byområdene i Norge, definert av nettverkssamarbeidet Framtidens byer. Bymiljøavtalene kan sees som en videreutvikling av bypakkeordningen. Mens bypakkene i hovedsak var et verktøy for å finansiere investeringer i veiinfrastruktur, er bymiljøavtalene et verktøy som også inkluderer trafikkregulerende virkemidler og arealutvikling av betydning for transport.

Regjeringen har bestemt å slå sammen bymiljøavtalene med byutviklingsavtalene, og det nye avtaleverket blir hetende byvekstavtaler. I dette prosjektet vil vi dermed kunne følge utviklingen av bymiljøavtalene som allerede er etablert, og utviklingen av de nye byvekstavtalene som nå skal forhandles i Stavangerområdet/Nord-Jæren og Bergensområdet.

Prosjektet er et samarbeid mellom CICERO – Senter for Klimaforskning, NIBR – Norsk Institutt for By- og Regionforskning og TØI – Transportøkonomisk Institutt.

Les mer om prosjektet her

Les sluttrapporten fra prosjektet her 

Hvorfor bymiljøavtaler? Intervju med Anders Tønnesen.