CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Enighet i Cancun

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 11.12.2011

Etter å ha forhandlet gjennom hele natten, og til protester fra Bolivia, ble partene på COP 16 lørdag formiddag norsk tid enige om en avtale. Dette er en mer omfattende avtale enn de fleste hadde ventet på forhånd, men den inneholder ingen nye løfter om utslippskutt.

Avtalen inneholder følgende elementer (dette er foreløpig, og vi kommer tilbake med utdypende kommentarer og analyse senere):

Kyoto-protokollen

Et av de største stridsspørsmålene under forhandlingene i Cancun har vært spørsmålet om videreføring av Kyoto-protokollen gjennom en andre forpliktelsesperiode. Japan og Russland har erklært at de ikke ønsker å videreføre protokollen, mens dette har vært et viktig krav fra de fattige landene. Kompromisset som ble inngått, innebærer at man utsetter dette vanskelige spørsmålet til neste år, og tar sikte på å avklare dette så snart som mulig, og i tide til å unngå at det oppstår et gap mellom første og andre forpliktelsesperiode. Første forpliktelsesperiode utløper i 2012.

Cancun-avtalen

Partene ble enige om en avtale som omfatter et togradersmål, utslippskutt og kontroll og innsyn (MRV), tilpasning, finansiering, redusert avskoging (REDD) og teknologioverføring. Avtalen inneholder ingen nye konkrete mål for utslippsreduksjoner. Et foreløpig utkast til avtaleteksten finner du her: Avtaleteksten

Togradersmålet

Avtalen ”anerkjenner at store kutt i utslippene av drivhusgasser er nødvendig ifølge vitenskapen … med det formål å redusere utslippene for å unngå at den globale gjennomsnittstemperaturen øker med mer enn to grader”. Dette målet skal revurderes, og avtalen sier at man også skal vurdere et mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Utslippskutt, kontroll og innsyn

Avtalen inneholder ingen nye konkrete mål for utslippskutt – noe som er nødvendig for å kunne overholde togradersmålet. Rike land oppfordres imidlertid til å sette mer ambisiøse mål for utslippskutt, og de skal utvikle lavutslippsstrategier. Fattige land kan frivillig gjennomføre såkalte ”nasjonalt passende utslippsreduserende tiltak” (NAMAs). Dersom disse tiltakene støttes av rike land, skal tiltakene måles, rapporteres og verifiseres (MRV) internasjonalt. Rent nasjonale tiltak skal måles, rapporteres og verifiseres nasjonalt i tråd med internasjonale retningslinjer.

Tilpasning

Avtalen oppretter ”Cancun Adaptation Framework” og en tilpasningskomite. Rike land bes om å hjelpe fattige land med finansiering, teknologi og kapasitetsbygging med tanke på å gjennomføre tilpasningstiltak. Avtalen lister opp en rekke mulige tilpasningstiltak.

Finansiering

Avtalen ”noterer seg” løftet fra rike land om å bidra med 30 milliarder dollar i 2010-2012 i ”raske midler” til klimatiltak. Rike land forplikter seg til å målet om å bidra med 100 milliarder i året til klimatiltak i farrige land fra 2020, et mål som ble avtalt i København i fjor. Avtalen sier imidlertid ikke noe om hvordan disse midlene skal skaffes til veie, men ”noterer seg” rapporten fra FNs høynivågruppe om finansiering av klimatiltak (som statsminister Stoltenberg leder sammen med Etiopias statsminister Meles Zenawi). Avtalen oppretter også et ”grønt klimafond” som skal kanalisere støtten til klimatiltak.

Redusert avskoging (REDD)

Partene er enige om at de til sammen skal begrense, stoppe og reversere avskogingen. Rike land skal hjelpe fattige land, blant annet gjennom finansiering og teknologisk støtte, men å utvikle nasjonale planer for redusert avskoging, samt måle utslipp fra skog og overvåke avskoging. Spørsmålet om såkalte ”safeguards” (retningslinjer for å beskytte bl.a. skogen som økosystem og urfolks rettigheter) ble inkludert i et vedlegg til avtalen.

Teknologiutvikling og –overføring

Avtalen oppretter en teknologikomite og et klimateknologisenter og –nettverk som skal bidra til å overføre klimavennlig teknologi. Senteret og nettverket skal blant annet tilrettelegge for at fattige land raskt kan ta i bruk klimavennlig teknologi.

Politiske kommentarer

I sitt avsluttende innlegg ga Erik Solheim uttrykk for at det viktigste man har oppnådd i Cancun, er å gjenopprette tilliten til forhandlingene i regi av FN, og at Cancun-avtalen er det viktigste framskrittet i arbeidet for å bekjempe klimaendringer på mange år. COP/MOP-president Patricia Espinosa takket Norge for å ha tatt lederskap i klimaforhandlingene, og uttrykte takknemlighet for den spesielt viktige rollen Norge har spilt i arbeidet med redusert avskoging (REDD).

Publisert av Steffen Kallbekken, 11. desember 2010