CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Norge vil ratifisere Kyotoprotokollen

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 05.12.2001

Norge bør godkjenne Kyotoprotokollen til våren, mener miljøvernministeren. Samtidig vil han framskynde etableringen av et nasjonalt kvotesystem.

Miljøvernminister Børge Brende (H) er alt i alt fornøyd med resultatene fra Marrakesh.

– At vi nå har fått på plass løsninger mellom u-land og i-land i tillegg til et overholdelsessystem med sanksjoner mot land som ikke overholder sine utslippsforpliktelser, vurderer jeg som et avgjørende gjennombrudd i den internasjonale klimapolitikken, sier Brende til CICEROne.

På møtet sluttet Norge seg til et kompromissforslag fra EU og u-landsgruppen, og tok tydelig avstand fra kravene til Japan, Russland, Canada og Australia. Denne markeringen overfor partnerne i den såkalte Paraplygruppen vakte en viss oppsikt.

– Det er klart at en rekke land så sitt snitt til å arbeide for løsninger som kunne føre til en uthuling av forpliktelsene i Kyoto-protokollen. At Russland til slutt oppnådde en utvidet utslippsramme var en maktdemonstrasjon, men slik jeg vurderer det var det en stor risiko for at Russland ikke ville ratifisert avtalen om de ikke hadde fått den konsesjonen, sier Brende, som likevel ser lyst på utfallet:

- Det viktigste er at protokollen ikke ble vesentlig svekket i Marrakesh i forhold til avtalen fra Bonn i juli. Vi har nå en avtale som gjør at i-landene kan ratifisere Kyotoavtalen.

Kvotehandel snart

- Jeg vil legge opp til at Norge skal kunne ratifisere Kyotoprotokollen til våren. Da vil Norge sammen med andre land bidra til at avtalen kan tre i kraft innen konferansen om bærekraftig utvikling i Johannesburg i september, sier miljøvernministeren.

Han tar sikte på å legge frem en ratifikasjonsproposisjon til påske slik at Stortinget får tid til å behandle den i vårsesjonen. Samtidig kommer et tillegg til stortingsmeldingen om klimapolitikk som ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg. Der vil den nye regjeringen foreslå å framskynde etableringen av et nasjonalt kvotesystem i forhold til Arbeiderpartiets forslag.

- Dette er en effektiv og smidig måte å regulere utslippene av klimagasser, sier Brende.

Samarbeid til venstre?

Regjeringen Bondevik har ambisjoner om å skjerpe Norges klimapolitikk. Dette er en ambisjon som møter liten forståelse hos Fremskrittspartiet, som regjeringen ofte vil vende seg til for å sikre flertall i Stortinget. Brende utelukker ikke samarbeid med Arbeiderpartiet eller til og med SV om klimapolitikken.

– Samarbeidsregjeringen er selvfølgelig innstilt på å søke støtte fra sak til sak hos partier i Stortinget som er enige i regjeringens politikk. Vi har stort sett gode erfaringer med sak til sak-samarbeid med Frp, som i mange spørsmål vil være en naturlig partner i Stortinget, mens i andre saker kan det være naturlig å søke støtte enten hos SV eller Arbeiderpartiet, der vi er enige i sak. Jeg håper og tror at det skal være mulig å oppnå flertall i Stortinget for en mer offensiv klimapolitikk og for å innføre et nasjonalt kvotesystem i god tid før første forpliktelsesperiode etter Kyotoprotokollen begynner i 2008.

Første skritt

Den nye miljøvernministeren mener rapportene for FNs klimapanel gir solid grunnlag for å gjennomføre klimatiltak.

– Når dokumentasjonen på den globale oppvarmingen er så klar ville det være helt uansvarlig overfor oss selv og våre etterkommere å ”vente og se”. Derfor mener jeg det haster med å handle, og at fremdriften i å sette i verk tiltak etter Kyotoavtalen bare er et første, men helt avgjørende skritt.

- Hva slags kunnskap savner du mest når det gjelder klimaproblemet?

– Jeg er ut fra situasjonen i Norge kanskje aller mest opptatt av å få videre belyst hvordan klimaendringene vil påvirke nordområdene og vår egen region. Kunnskap om klimautviklingen i våre nærområder vil også ha betydning for forståelsen av den globale klimautviklingen. Norge har et spesielt ansvar for denne forskningen. Resultatene, og en bedre forståelse av hvordan dette igjen vil påvirke levevilkårene, vil også være viktige når vi skal utforme en strategi for tilpasning til de klimaendringene som vi ikke klarer å hindre.

Norge vil ratifisere Kyotoprotokollen

Børge Brende representerte Norge i Marrakesh, og kaller resultatet "et avgjørende gjennombrudd".(Foto: Petter Haugneland)

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Magasinet CICERONE nummer 6, 2001