CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Kristiansands klimagassutslipp mot 2030: Referansebane og tiltakspakker

Jan Ivar Korsbakken, Reidun Marie Romundstad, Anne Madslien (Report;2021:05)

CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en beregningsmodell og et sett med framskrivinger for klimagassutslipp i Kristiansand kommune fram til 2030. Framskrivingene omfatter en referansebane og anslått effekt av en rekke ulike utslippsreduserende tiltak....

Fossilfri anleggsvirksomhet, Innlandet fylkeskommune

Reidun Marie Romundstad, Borgar Aamaas (Report;2021:03)

Dette notatet tar for seg direkte utslipp fra anleggsmaskiner på anleggsplass, og er utarbeidet av CICERO Senter for klimaforskning på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, avdeling Samferdsel, Trafikk og miljø. Tema som omtales er bærekraftsutfordringer for biodrivstoff og kostnader og barrierer for...

Hydrogen for shipping – Opportunities for Norway

Asbjørn Torvanger (Report;2021:04)

Physical and economic properties of hydrogen mean that its potential as shipping fuel with current technologies is limited to some shipping segments, since alternative fuels are better suited for other applications. An additional challenge for hydrogen is the large investments needed in infrastructu...

Bærekraftig deling i norske kommuner: status og nye muligheter

Tom Erik Julsrud (Policy Note;2021:01)

Denne studien er del av prosjektet UPSCALE, der formålet er å undersøke mulighetene for å øke omfanget av bærekraftig utlån og deling med utgangspunkt i lokale biblioteker. For å få vite mer om bruk av eksisterende dele- og låneordninger, og interessen for å låne gjenstander ved butikkutsalg ved hje...

Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt

Borgar Aamaas, Terje Koren Berntsen (Report;2021:01)

CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet og illustrert metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Vi har vurdert klimaeffekt på to forskjellige måter, med vektfaktorer og med en veldig enkel klimamodell for å estimere temperaturbaner av utsli...

Climate assessments of six key Norwegian sectors

Kristina Alnes, Håkon Sælen, Harald Francke Lund, Bård Lahn, Kristin Eine, Knut H. Alfsen, Bernhard Schiessl (Report;2021:02)

The Sustainable Edge sector briefs summarize material climate-related risks and impacts to investors and lenders. The briefs cover key risks, emission sources, risk management and climate-related regulation relevant for each sector. They also provide key analyst questions that are important to consi...

Bergens klimagassutslipp mot 2030 - Referansebane og mulighetsscenarier

Jan Ivar Korsbakken, Anne Madslien, Reidun Marie Romundstad, Borgar Aamaas (Report;2020:08)

CICERO og TØI har laget en modell for framskrivinger av klimagassutslipp i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Modellen er brukt til å konstruere en referansebane for klimagassutslipp fram til 2030, og tre mulighetsscenarier med utslippsreduserende tiltak. Referansebanen gir et anslag for utvikli...

Utvikling av klimabudsjettarbeidet

Marit Klemetsen, Borgar Aamaas, Eric Rambech, Alexander Borg, Reidun Marie Romundstad, Jan Ivar Korsbakken, Valentin Vandenbussche, Erlend Brenna Raabe, Mie Fuglseth (Report;2020:10)

Program for storbyrettet forskning har gitt CICERO, Endrava og Asplan Viak et oppdrag om å bistå de fem storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand i å videreutvikle klimabudsjettarbeidet. Prosjektet er finansiert av KS ved Program for storbyrettet forskning. Oslo kommune ved...

Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer

Fay Farstad, Erlend Andre Tveiten Hermansen, Bob van Oort, Arne Grønlund, Klaus Mittenzwei, Kristiane Brudevoll, Bård Sødal Grasbekk (Report;2020:11)

Rapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel. Rapporten utforsker bakgrunnen til lovforslaget og ulike aktørers syn uttrykt gjennom høringssvar og intervjuer. Det er også beregnet san...

Hvor godt er norske kommuner rustet for klimaendringer? Spørreundersøkelse om klimatilpasning våren 2020

Marit Klemetsen, Miriam Stackpole Dahl (Report;2020:05)

For andre år på rad har CICERO Senter for klimaforskning gjennomført en spørreundersøkelse om arbeidet med klimatilpasning i norske kommuner. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2020 på oppdrag fra forsikringsselskapet If og i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet. I denne rapporten presen...