CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Det finnes relativt få studier av hvordan oljemarkedet og dermed global oljeetterspørsel vil påvirkes av endringer i norsk oljeproduksjon. Forskere ved Statistisk sentralbyrå har vist at redusert norsk oljevirksomhet trolig vil føre til reduksjon i globale klimagassutslipp (Fæhn et al., 2017). Studien tar hensyn til at en betydelig del – kanskje så mye som to tredeler – av den reduserte produksjonen på norsk sokkel vil erstattes av produksjon andre steder. Konklusjonen er likevel at nettoeffekten vil være klart positiv for klimaet. Funnet er i tråd med enkelte andre studier internasjonalt (Erickson og Lazarus 2014; Wolvovsky og Anderson 2016), men litteraturen er liten og usikkerheten fortsatt relativt stor.

For produksjon av gass må det antas at effektene kan være nokså forskjellige fra effektene for olje. Gassmarkedet er mer regionalt enn globalt, og det er derfor mest relevant å undersøke effekten av redusert gassproduksjon på energimiksen i Norges europeiske nærområder. Hvilken rolle gass vil spille i Europa under en strammere klimapolitikk er omstridt (se f.eks. Stern 2017). Der gass erstatter kull i kraftproduksjon kan det gi betydelige utslippsreduksjoner. På den andre siden vil gass fortsatt medføre klimagassutslipp, og videre etablering av infrastruktur for gass kan dermed vanskeliggjøre kraftigere utslippsreduksjoner i framtiden.

Uavhengig av nøyaktig klimaeffekt er dagens klimapolitikk både i Norge og internasjonalt innrettet slik at klimakonsekvensene av norsk olje- og gassproduksjon ikke er en naturlig del av Norges klimamål og -innsats. Dersom man ønsker å bidra til at olje- og gassressurser blir liggende urørt, må dette skje ut fra en forståelse av at man ikke vil kunne vite den nøyaktige globale effekten av tiltaket, eller på hvilke lands utslippsregnskap effekten vil bli synlig. Denne usikkerheten må blant annet vurderes opp mot signaleffekten ved å utvide oljevirksomheten til nye områder og den omdømmerisikoen dette kan innebære for Norges uttalte mål om å vise lederskap i det internasjonale klimaarbeidet.

Aktuelle tiltak dersom man ønsker å dempe utvinningstempoet av klimahensyn kan være å redusere tildelingen av lisenser for leting i nye områder, eller å gjøre endringer i petroleumsskattesystemet som gir reduserte insentiver til investering i nye felt.