CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Av Bård Lahn

Disse utslippene knytter seg i hovedsak til kraftproduksjon på offshore-installasjonene, som brukes til å drive olje- og gassproduksjonen. Den kraftige økningen i utslippene vi har sett de siste tiårene skyldes både en økning i den totale aktiviteten på sokkelen og at energibruken per produsert enhet har økt etterhvert som flere oljefelt blir eldre (Gavenas, Rosendahl og Skjerpen 2015).

Utslippene fra norsk petroleumsvirksomhet har vært sterkt regulert helt siden 1990-tallet. Dette har bidratt til at utslippene per produsert enhet i norsk oljeproduksjon er lave i forhold til verdensgjennomsnittet, selv om det er store variasjoner fra felt til felt (Gavenas, Rosendahl og Skjerpen 2015). Med dagens politikk er det forventet at utslippene fra sektoren vil holde seg stabile de nærmeste årene, og reduseres svakt til om lag 13,9 millioner tonn i 2030 (Finansdepartementet 2017). Spørsmålet er om det er ytterligere teknologiske tiltak som kan bidra til utslippsreduksjoner, og hvilke politiske virkemidler som kan være aktuelle for å utløse dette.

Å elektrifisere norsk oljeproduksjon vil gi en klar utslippsreduksjon i Norge. Effekten er noe mer usikker på europeisk nivå.

 

De direkte utslippene fra olje- og gassproduksjonen er omfattet av EUs kvotesystem (EU ETS), og er dermed underlagt et samlet europeisk utslippstak. I tillegg er virksomheten på norsk sokkel ilagt en CO2-avgift som sikrer en høy karbonpris i sektoren. Andre virkemidler som har bidratt til reduserte utslipp er for eksempel forbud mot fakling.

Det viktigste tiltaket for å redusere framtidige klimagassutslipp fra oljevirksomheten vil være å sikre at nye utbygginger baserer seg på kraft fra land framfor bruk av offshore gassturbiner. Med bruk av fornybar energi fra land vil produksjonsutslippene kuttes betydelig. Kostnadene ved slike tiltak kan imidlertid være betydelige, og avhenger blant annet av utbyggingens avstand fra land.

Å elektrifisere norsk oljeproduksjon vil gi en klar utslippsreduksjon i Norge. Effekten er noe mer usikker på europeisk nivå. Også her vil effekten trolig være positiv, men den avhenger både av hvordan den frigjorte gassen benyttes (Torvanger og Ericson 2013) og av hvilken effekt man antar at EU ETS vil ha på de samlede utslippene. Ettersom utslippsreduksjoner på norsk sokkel skjer innenfor EU ETS, vil det europeiske utslippsnivået i teorien ikke påvirkes av endringer i norsk oljesektor. I dagens situasjon, med et stort overskudd av kvoter og lave kvotepriser, er imidlertid den reelle effekten av EU ETS omstridt. Flere europeiske land bruker derfor betydelige virkemidler for å redusere utslipp også innenfor EU ETS.