Bilde mangler beskrivelse

Klimaskader på samfunnets infrastruktur krever tiltak nå

Velkommen til å følge CICERO på Arendalsuka! Alle arrangementer streames.

Klimaendringer med mer nedbør øker risikoen for naturhendelser og klimaskader på samfunnets bygninger og infrastruktur. Vegnettet er et eksempel på en sammenhengende infrastruktur som folk og varer er avhengige av at det ikke er brudd på. Vedlikeholdsetterslepet på veg er stort, og kostnadene med å fysisk sikre alle kommunale, regional og nasjonale veger er uoverkommelig/urealistisk. Statens Vegvesen har tallfestet behov for skredsikring ved 900 skredpunkt med høy eller middels skredfaktor og 259 av disse er på riksveg.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 16.8.2022

Sted

Lille Andunge

Arrangør

CICERO på Arendalsuka 2022

Hvilke tiltak er aktuelle?
Hvordan kan vi øke bruk av varsling og naturbaserte løsninger?
Hvordan prioriterer vi tiltak og sikrer god samfunnsøkonomi og gode klimavalg ?
Hvordan sikrer vi en finansiering/incentiver som støtter opp om de beste løsningene ?
Innledere på arrangementet:

Hva er klimautfordringene i Norge?
v/Bjørn Hallvard Samset, seniorforsker fra CICERO
Hva betyr så dette for vei, bane og bygninger?
v/Berit Time, Sjefforsker, SINTEF Community
Samfunnsøkonomiske analyser av klimatilpasningstiltak - eksempler fra kommuner v/Idar Kreutzer, Adm.direktør, Finans Norge
Klimatilpasningstiltak for veg i dag - hvilke muligheter har vi?
v/Marit Brandtsegg, direktør myndighet og regelverk, Statens vegvesen
I påfølgende debatt vil du i tillegg møte følgende:

Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO, som vil lede debatten

Nils Kristen Sandtrøen, AP, transportpolitisk talsperson på Stortinget

Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant, SV