oljeplattform

Olje- og gassektoren legger beslag på arbeidskraft og kapital som trengs i det grønne skiftet, påpeker direktør Kristin Halvorsen ved CICERO.

Høy aktivitet i olje- og gassektoren bremser grønn omstilling

Statsbudsjettet: Høye og økende investeringer i olje- og gassektoren er det største hinderet for at Norge skal lykkes med grønn omstilling.

Publiseringsdato
6.10.2023

– Hovedutfordringen med å lykkes med grønn omstilling i Norge er den høye aktiviteten i norsk olje- og gassektor. I 2024 øker investeringene enda mer, på toppen av en allerede høy økning i investeringene i Nordsjøen i år. Olje- og gassektoren legger beslag på arbeidskraft og kapital som trengs i det grønne skiftet, sier direktør Kristin Halvorsen ved CICERO Senter for klimaforskning.

I nasjonalbudsjettet som regjeringen presenterte i dag, blir det anslått at petroleumsinvesteringene vil øke med 9,1 prosent i år og 2,3 prosent neste år. Økningen forklares med at det er besluttet mange nye utbygginger av oljefelt, og videreutvikling og økt utvinning fra eksisterende felt.

Tempoet må opp

Norges klimagassutslipp synker noe, men er foreløpig bare om lag 5 prosent under nivået i 1990. For å være i rute for å nå sine klimaforpliktelser, skulle Norge nå hatt 30 prosent lavere utslipp enn i 1990, ifølge seniorforsker Glen Peters ved CICERO.

Regjeringen fastholder at Norge skal kutte klimautslippene med 55 prosent innen 2030.

– Det er behov for et høyere tempo og sterkere virkemidler for å lykkes med grønn omstilling enn det regjeringen presenterer. Det er høye målsetninger, men jeg er redd for at tiltakene de introduserer er for svake, sier Halvorsen. 

Optimistiske anslag

Regjeringen la i dag også fram klimastatus og plan, kalt Grønn bok. Der heter det at regjeringen er på god vei til å oppfylle klimamålene for 2030 gjennom nye tiltak: 

  • Flere skal omfattes av CO2-avgiften
  • Økt bruk av biodrivstoff
  • Målrettede satsinger innen veitransport, industri, skipsfart og bygge- og anleggsplasser
  • Utslippsreduksjoner i jordbruket

– Noen av anslagene kan virke i overkant optimistiske. Nesten hele reduksjonen i jordbruket skal komme fra innblanding av metanreduserende fôr uten at det innføres nye virkemidler som sørger for dette, påpeker Halvorsen.

Viktige signaler om CO2

Avgifter på utslipp av klimagasser som CO2 er vurdert som et viktig grep for å kutte utslippene. For 2024 vil regjeringen øke avgiftene på ikke-kvotepliktige klimagassutslipp med 19 prosent.

– Det er bra at regjeringen følger planen for opptrapping av CO2-avgiften og utvider grunnlaget for den. Det gir viktige signaler til næringslivet om fortsatt omstilling, sier Halvorsen og fortsetter:

– Det er også bra at regjeringen nå legger fram en årlig klimastatus og plan for reduserte utslipp. Det gjør det er lettere å etterprøve politikken fra år til år.  Men allerede nå er det gode grunner til å trappe opp virkemiddelbruken.