Kristin Halvorsen leder utvalg om kjernekraft

Utvalget skal gjennomgå og vurdere ulike sider ved en eventuell fremtidig etablering av kjernekraft i Norge.

Publiseringsdato
21.6.2024

Kristin Halvorsen uttaler følgende: 

- Jeg gleder meg til å ta fatt på et spennende og viktig oppdrag. Jobben til ekspertutvalget er å gjøre en bred vurdering og sette sammen et omforent kunnskapsgrunnlag for en offentlig diskusjon om kjernekraftens rolle i den norske energimiksen.

- Det er viktig å få belyst fordeler og ulemper med eventuell kjernekraft i Norge slik at vi kan ha en kunnskapsbasert og informert offentlig diskusjon om denne energiformen.

- Utvalget starter arbeidet over sommeren og skal levere utredningen til Energidepartementet innen 1. april 2026.

- Også jeg har behov for å oppdatere meg på ny kunnskap, teknologiutvikling og folks holdninger til kjernekraft.

Pressemelding fra Energidepartementet

Mandat for utvalget