Klimaeffekten av ulike strategier for fremtidig forvaltning av norsk skog

Det internasjonale samfunnet har blitt enige om at økningen i den globale middeltemperaturen ikke må overstige 2°C. Aller helst skal den begrenses til 1.5°C. Dette er et svært ambisiøst mål, som krever en storstilt omstilling fra et samfunn avhengig av fossile brensler til et basert på fornybare materialer og energi.

Bilde mangler beskrivelse

Skog, Løvstakken, Bergen. Foto: Hege Fantoft Andreassen

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.3.2016 - 31.12.2022 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges forskningsråd

Skog kan spille en rolle som klimatiltak på flere måter. Redusert avskoging og økt nyplanting kan øke opptaket av CO2 fra atmosfæren. Skogen er også en viktig kilde til fornybar energi, såkalt bioenergi. Endret skogbruk og -forvaltning kan imidlertid endre vegetasjonens geografiske fordeling, sammensetning og struktur. Dette igjen kan påvirke klima gjennom flere mekanismer, som endringer i CO2 flukser og overflatens refleksjonsevne. Sistnevnte er en svært viktig effekt på våre høye breddegrader. Den netto klimapåvirkningen – dvs. hvorvidt effekten er en oppvarming eller avkjøling – avhenger sterkt av hvor vegetasjonsendringen finner sted.

Skog er en av de viktigste ressursene i Norge og vil sannsynligvis bli enda viktigere fremover. Det finnes i dag lite detaljert informasjon om hvordan endringer i vegetasjonen som følge av fremtidig skogbruk vil påvirke klima. Slik manglende kunnskap begrenser vår mulighet til å identifisere hvilken rolle norsk skog kan spille for å nå 2°C-målet.

I prosjektet ″Quantifying Climate Impacts of Future Forest Management Strategies in Norway (QUIFFIN)″ skal forskere fra CICERO, NTNU og NIBIO kombinere detaljert økosystemmodellering og klimamodellering med høy romlig oppløsning for å studere vegetasjonsendringer under ulike strategier for fremtidig forvaltning av norsk skog og den påfølgende klimapåvirkningen, når et bredt sett med relevante mekanismer inkluderes.

På denne måten vil prosjektet bidra med relevant kunnskap for utforming av politikk rettet mot bærekraftig skogbruk i Norge og samtidig begrensning av samfunnets klimapåvirkning.

QUIFFIN-prosjektet samarbeider med et prosjekt om arealbruk og klima LUCAS (Land Use and Climate Across Scales). LUCAS er et initiativ for koordinerte regionale klimamodelleksperimenter i Europa.