ENBEL: Kobler sammen forskning på klima og helseeffekter

Klimaendringene er ifølge Verdens helseorganisasjon den største helsetrusselen i det 21. århundre. Nå skal ledende forskere og prosjekter innen klima- og helseforskning kobles sammen for å bidra med mer helhetlig kunnskap om sammenhengen mellom klimaendringer og helseeffekter.

Bilde mangler beskrivelse

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.11.2020 - 31.1.2024 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
EU Horizon 2020

Prosjektet er støttet av EUs Horisont 2020-program og ledes av CICERO Senter for klimaforskning.

– Klimaendringene påvirker allerede folkehelsen i mange land i verden. Til tross for en økende forståelse for at klimaendringer også påvirker helsen vår, jobber mange forskningsmiljøer innen klima og helse fortsatt adskilt. Med mer samarbeid, vil vi også kunne gi mer helhetlig kunnskap til beslutningstakerne, forklarer Kristin Aunan, seniorforsker ved CICERO og prosjektkoordinator for ‘Enhancing Belmont Research Action to support EU policy making on climate change and health (ENBEL)’.

Følg prosjekt og lær mer på prosjektets egen nettside enbel-project.eu

Etablerer klima- og helseforskningsnettverk

ENBEL kobler sammen ledende forskere og forskningsmiljøer innen klima- og helseforskning og skal koordinere et nettverk av internasjonale klima- og helseprosjekter.

Det EU-finansierte prosjektet EXHAUSTION, som også CICERO leder, er blant prosjektene som står sentralt i ENBEL. I EXHAUSTION forskes det på hvordan helseskader (primært hjerte- og lungesykdom) knyttet til hetebølger og luftforurensing i Europa kan forebygges og reduseres. CICERO-forsker Kristin Aunan leder også det Belmont Forum-finansierte prosjektet HEATCOST som ser på helserisiko knyttet til hetebølger og luftforurensning i sentrale regioner globalt. HEATCOST er ett av seks Belmont Forum-prosjekter med fokus på klima og helse som er representert i ENBEL.

Bidrar med kunnskap til politikkutforming

– Vi skal bidra med kunnskap som kan danne grunnlag for utforming av politikk for tilpasning til klimaendringer samt anbefalinger for hva det bør forskers mer på fremover innen dette området. Vi skal sørge for bred formidling av funnene våre, sier Aunan.

ENBEL skal:

  • Støtte politikkutforming i EU, internasjonalt og nasjonalt ved å knytte klima-og helseforskning sammen​
  • Etablere og fremme et nettverk av forskningsprosjekter som jobber med klima og helse
  • Bidra til bedre informasjon og kunnskapsformidling om klima, miljø og helse til lavinntektsland ​
  • Bidra til økt bevissthet om helseeffektene av klimaendringer globalt

Gjennom ENBEL skal forskerne bidra til sammenstilling av forskningsbasert kunnskap på klimarelaterte helseeffekter, identifisere områder der det er behov for mer kunnskap og utarbeide kunnskapsprodukter i dialog med interessegrupper.

På bakgrunn av de deltakende prosjektene og forskerne i ENBEL, skal følgende temaer primært dekkes:

  • Helsekonsekvenser av hetebølger (hjerte/lunge, arbeidsproduktivitet, nyresykdom, nyfødte-og mødrehelse (Afrika)​

  • Luftforurensning (skogbrann)​

  • Klimasensitive infeksjonssykdommer ​

  • Sårbare grupper​

Prosjektet består av 17 partnere fra 11 land i Europa samt fra Botswana, Kenya og Sør-Afrika med ekspertise innen medisin, epidemiologi, folkehelse, klima og luftforurensning, sykdomsbyrde-beregninger, og økonomi. Prosjektet har også med partnerne med bred erfaring med forskningsformidling og dialog med beslutningstakere og andre interessegrupper.

Prosjektet startet opp 1. november 2020 og er treårig.

Følg oss på @ENBEL_H2020 (Twitter)

Nettverket skal bestå av prosjekter finansiert gjennom Belmont Forum’s Collaborative Research Action (CRA) og Climate, Environment and Health (CEH), EU-støttede prosjekter relatert til helse og klima og relevante nasjonale prosjekter.