Bilde mangler beskrivelse

Delta i UPSCALE?

Ønsker du å bruke dele-tjenestene i prosjektet eller delta i forskningsprosjektet UPSCALE?

Publiseringsdato
26.8.2022

Vil du delta i forskningsprosjektet UPSCALE?

Ved å dele på forbruksgjenstander som for eksempel verktøy, sportsutstyr og biler kan vi klare oss med færre gjenstander og unngå å kjøpe mer enn vi trenger.

 UPSCALE er et forskningsprosjekt, støttet av Norges forskningsråd, der vi skal gjennomføre studier av nye delingsløsninger og mulighetene for å utvikle dette videre slik at det kan bidra til mer bærekraftige forbruksvaner og styrke sosial bærekraft.

Prosjektet skal gjennomføre studier av utvalgte offentlige biblioteker der en legger til rette for deling av verktøy, sports- og fritidsutstyr samt økt deling av kunnskap og informasjon. Det skal også gjøres forsøk med bruk av innovativ teknologi som gjør at dagens bibliotekskort kan benyttes til å dele  andre steder enn på bibliotekene.

På bakgrunn av forsøkene skal prosjektet vurdere effekter av delingsaktiviteter på klima og ulike bærekraftsmål. I den forbindelse ønsker vi å gjøre en spørreundersøkelse og intervjuer med brukere av delingsløsninger ved

1) biblioteket i Drammen, Lier, Nordre Follo (Kolben), Tromsø eller Lillestrøm 

2) deleordninger i regi av BUA eller Røde Kors

3) Jernias butikker, eller ved at du er medlem av OBOS.

Vi håper at du kan være en av de vi får lov til å snakke med.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

CICERO senter for klimaforskning er ansvarlig for prosjektet. Forskningen gjøres i samarbeid med Universitetet i Oslo, Københavns universitet, Universitetet i East Anglia (UK), Libriotech og INSAM.  I tillegg er Jernia, OBOS, Fremtiden i Våre Hender og bibliotekene i Drammen, Nordre Follo (Kolben), Tromsø, Odense, Lillestrøm og Lier partnere i prosjektet.

Hva innebærer det for deg å delta?

Dersom du mottar undersøkelsen som en e-post er det fordi vi har fått din epostadresse ved inngåelse av låneordning, eller fra noen av våre samarbeidspartnere. Spørreundersøkelsen tar ca. 10-15 min å gjennomføre.

Hvis du har sagt ja til å bli intervjuet av våre forskere tar intervjuet ca. 1 time. Vi foretar gjerne intervjuet i hjemme hos den enkelte eller intervjuet også foretas over telefon eller videomøte. Tema for spørreundersøkelsen og intervjuene vil være erfaringer ved bruk av lånte gjenstander, bruk av ditt nærmeste bibliotek, øvrige forbruksvaner, interesse for videre bruk av deletjenester, samt forhold som omfatter det sosiale miljøet der du bor.

Vi har utarbeidet en intervjuguide som vi bruker i intervjuet, men det gis også rom for at du kan belyse ting utover det og som er av interesse for studien. Vi gjør notater under intervjuet og ber også om å ta lydopptak for bruk internt i prosjektet. Din deltakelse er viktig for oss fordi det kan hjelpe oss med å vurdere interessen for deling i den kommunen der du bor og mulige effekter av dette for miljø og klima.

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Det er bare medlemmene i prosjektgruppen som vil få tilgang til dataene. Navn og kontaktopplysninger vil bli erstattet med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Alle data vil bli lagret på forskningsserver som er sikret mot dataangrep. Resultater av analysene vil bli publisert i rapporter og anerkjente forskningsjournaler uten at det er mulig å identifisere enkeltpersoner. Opplysningene anonymiseres når alle data er ferdig analysert, noe som etter planen vil være 31.12 2024.

 

Dine rettigheter

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra CICERO senter for klimaforskning har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av
  • opplysningene,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

  • CICERO ved seniorforsker Tom Erik Julsrud; tom.julsrud@cicero.oslo.no
  • Vårt personvernombud: er Norsk senter for forskningsdata (NSD),
  • Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:
  • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.

Om du er interessert i dele-tjenestene i prosjektet kan du lese mer om de her:

https://www.oppegard.folkebibl.no/bua/

https://www.tromso.kommune.no/laan-av-fritidsutstyr-turbo.346724.no.html