Forskningen i VOM

Her finner du artikler og rapporter publisert fra VOM

Bilde mangler beskrivelse

Uklare effekter på selvforsyningsgrad av SVs budsjettforslag om prosenttoll på enkelte landbruksvarer

SV har lagt fram sitt alternative statsbudsjett for 2024. Der foreslår partiet å innføre prosenttoll for storfe og gris, poteter, epler og løk, fryst kyllingfilet og eggeplommepulver.

Klaus Mittenzwei fra Ruralis som er en av forskerne i VOM har sett på forslaget og laget et lite policynotat på dette. Notatet finner du her 

Foreslåtte kostråd kan være forenelig med jordbrukspolitiske mål hvis produk­sjon av matkorn økes betydelig - policy notat

Beregningene viser at forslaget for de nye kostrådene kan være forenelig med viktige jordbrukspolitiske mål selv om befolkningen følger de nye forslagene. Det vil imidlertid kreve en omlegging av jordbrukspolitikken for fortsatt å kunne sikre jordbruk over hele landet, løpende    matproduksjon og lavere utslipp av klimagasser.

Les hele policy notatet her

Forfatter: Klaus Mittenzwei fra Ruralis 

Hvordan kutte klimagassutslipp i jordbruket? Eksempler fra seks europeiske land

På oppdrag fra Miljødirektoratet har CICERO sett på hvordan andre land jobber med virkemidler for å kutte klimagassutslipp i jordbruket og i matsystemet.

De seks landene studien ser på er Danmark, Sverige, Finland, Nederland, Østerrike og Sveits.

Les hele rapporten og omtale av den her

Rapport kålsorter

Norsk landbruksrådgivning har laget en rapport på utprøving av ulike kålsorter. Rapporten er delfinansiert av VOM. 

Les hele rapporten her

Klimakur vs. klimaku: En retorisk dokumentanalyse av kostholdstiltaket i Klimakur 2030

Januar 2020 la Miljødirektoratet frem rapporten Klimakur 2030 med 60 tiltak som samlet skal kunne kutte Norges klimagassutslipp i tråd med forpliktelsene over Parisavtalen og EUs klimaregelverk. Det «billigste» og mest effektive tiltaket i rapporten går ut på at Norges befolkning skal redusere inntaket av rødt kjøtt til fordel for planter og fisk i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet. Dette kostholdstiltaket møtte stor motstand i den offentlige debatten og i høringsprosessen som fulgte. Jordbruksorganisasjonene hevdet at tiltaket er i konflikt med de vedtatte målene for norsk landbrukspolitikk og at det vil ha fatale konsekvenser for jordbruket i Norge. Med kostholdstiltaket som utgangspunkt er problemstillingen for denne oppgaven: I hvilken grad mangler en felles, konstruktiv doxa i arbeidet med klima- og jordbrukspolitikken? For å nærme meg dette forsøker analysen å svare på to forskningsspørsmål: 1) På hvilke måter utøver dokumenter og høringsuttalelser makt, og hva har det å si for en felles, konstruktiv doxa? Og 2) I hvilken grad legger strukturen i nettverket av tekster til rette for etablering av doxa?

Les here rapporten her

Forfatter: Charlotte Hidle

Rapport: Hvordan øke selvforsyningsgraden i norsk landbruk

Regjeringen har vedtatt at selvforsyningen av matvarer i Norge korrigert for import av fôrråvarer skal økes fra dagens 40 prosent til 50 prosent (Regjeringen 2021). I dette notatet ser vi nærmere på hvordan dette målet kan oppfylles.

N-3/22 Hvordan øke selvforsyningsgraden i norsk jordbruk? - Ruralis

Forfattere: Klaus Mittenzwei og Bob van Oort

Dyrking av bondebønne (Vicia faba L. cv Witkiem major) som grønnsak under ulike temperaturregimer i kontrollert klima

Det er en uttalt målsetting fra faglig og politisk hold å øke grønnsaksproduksjonen i Norge særlig begrunnet i hensynet til klima. En viktig del av reduksjoner i klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringer må gjøres gjennom endringer i matproduksjon internasjonalt.

Norsk produksjon av kjernebelgvekster som grønnsak har blitt viet lite oppmerksomhet. Grunnleggende utfordringer for proteinvekstproduksjon i Norge er arealmangel og kort vekstsesong. Produksjon i regulert klima av den næringsrike kjernebelgveksten bondebønne (Vicia faba L.) til grønnsaksbruk kan være et bidrag til å øke norsk selvforsyning av proteinvekster til mat.

Les hele masteroppgaven her 

Forfatter: Anders Harald Bakke

Offentlige innkjøp som klimapolitisk virkemiddel: potensialet for å kutte utslipp i matsystemet

I denne rapporten undersøker vi i hvilken grad offentlige innkjøp av mat og drikke kan benyttes som et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp. Hvor slagkraftig offentlige innkjøp er i å bidra til kostholdsendringer og reduserte klimagassutslipp er avhengig av hvilke mål som settes innenfor offentlig virksomhet og hvordan disse målene blir implementert.

Les hele rapporten her

Forfattere: Bob van Oort, Nina Holmelin, Anna Birgitte Milford

Bærekraftig matproduksjon - En diskursiv tilnærming til koordinering (forløper til VOM)

Fremveksten av komplekse og grenseoverskridende utfordringer har økt nødvendigheten av samarbeid og koordinering på tvers av sektorielle linjer. I denne masteroppgaven kombineres en kritisk diskursanalyse med koordineringsteori for å utrede hvordan diskurser kan forhindre eller fremme koordinering av matpolitikk. En ‘bærekraftig matproduksjon’ forstås som en nødvendig strategi for å kunne øke matproduksjonen, sikre ernæringsmessige behov, begrense konflikter med ulike samfunnsinteresser, og møte kravet om en ‘grønn’ omstilling. Koordinering av målsettinger, hensyn og interesser, mellom politikkområder og styringsnivåer vil her være vesentlig.

Les hele rapporten her 

Forfatter: Katrine Skagen