CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

CICERO publications

Show filter

Hide filter

Offentlige innkjøp som klimapolitisk virkemiddel: potensialet for å kutte utslipp i matsystemet

Bob van Oort, Nina Holmelin, Anna Birgitte Milford (Report;2021:08)

I denne rapporten undersøker vi i hvilken grad offentlige innkjøp av mat og drikke kan benyttes som et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp. Hvor slagkraftig offentlige innkjøp er i å bidra til kostholdsendringer og reduserte klimagassutslipp er avhengig av hvilke mål som settes innenfor offe...

Forest-based bioenergy in Norway’s green transition: Balancing production and other societal interests

Asbjørn Torvanger (Report;2021:09)

This report explores the potential of bioenergy from forests to contribute to the green transition of society. Forest biomass is the largest potential bioenergy source in Norway, in the form of firewood, chips for heating, and biofuels. Firewood and chips for firing can be produced locally and small...

Klar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge

Fay Farstad, Erlend Andre Tveiten Hermansen, Merethe Dotterud Leiren, Jørgen Wettestad, Lars H. Gulbrandsen, Gunnhild Sørgaard, Knut Øistad, Lasse Fridstrøm, Marianne Knapskog, Tanu Priya Uteng (Report;2021:07)

Klimaregelverket er en sentral del av ‘Klar for 55’-pakken og EUs grønne giv (European Green Deal – EGD). I denne rapporten fokuserer vi på sentrale foreslåtte endringer av dette regelverket, og mulige implikasjoner for Norge. Forslagene for kvotesystemet og innsatsfordelingsforordningen utgjør ikke...

Lokale datakilder - Endelig notat

Reidun Marie Romundstad, Jan Ivar Korsbakken, Anne Madslien (Report;2020:09)

Klimaetaten, Oslo kommune engasjerte i 2020 CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) for ekstern bistand til arbeid med lokale datakilder for klimagassutslipp, utover de som i dag brukes i Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap. Dette notatet er en del a...

Kristiansands klimagassutslipp mot 2030: Referansebane og tiltakspakker

Jan Ivar Korsbakken, Reidun Marie Romundstad, Anne Madslien (Report;2020:05)

CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en beregningsmodell og et sett med framskrivinger for klimagassutslipp i Kristiansand kommune fram til 2030. Framskrivingene omfatter en referansebane og anslått effekt av en rekke ulike utslippsreduserende tiltak....

Fossilfri anleggsvirksomhet, Innlandet fylkeskommune

Reidun Marie Romundstad, Borgar Aamaas (Report;2021:03)

Dette notatet tar for seg direkte utslipp fra anleggsmaskiner på anleggsplass, og er utarbeidet av CICERO Senter for klimaforskning på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, avdeling Samferdsel, Trafikk og miljø. Tema som omtales er bærekraftsutfordringer for biodrivstoff og kostnader og barrierer for...

Hydrogen for shipping – Opportunities for Norway

Asbjørn Torvanger (Report;2021:04)

Physical and economic properties of hydrogen mean that its potential as shipping fuel with current technologies is limited to some shipping segments, since alternative fuels are better suited for other applications. An additional challenge for hydrogen is the large investments needed in infrastructu...

Bærekraftig deling i norske kommuner: status og nye muligheter

Tom Erik Julsrud (Policy Note;2021:01)

Denne studien er del av prosjektet UPSCALE, der formålet er å undersøke mulighetene for å øke omfanget av bærekraftig utlån og deling med utgangspunkt i lokale biblioteker. For å få vite mer om bruk av eksisterende dele- og låneordninger, og interessen for å låne gjenstander ved butikkutsalg ved hje...

Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt

Borgar Aamaas, Terje Koren Berntsen (Report;2021:01)

CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet og illustrert metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Vi har vurdert klimaeffekt på to forskjellige måter, med vektfaktorer og med en veldig enkel klimamodell for å estimere temperaturbaner av utsli...

Climate assessments of six key Norwegian sectors

Kristina Alnes, Håkon Sælen, Harald Francke Lund, Bård Lahn, Kristin Eine, Knut H. Alfsen, Bernhard Schiessl (Report;2021:02)

The Sustainable Edge sector briefs summarize material climate-related risks and impacts to investors and lenders. The briefs cover key risks, emission sources, risk management and climate-related regulation relevant for each sector. They also provide key analyst questions that are important to consi...