Bilde mangler beskrivelse

Kull er fortsatt den største kilden til utslipp, og vil sannsynligvis nå en ny topp i 2022. Tallene indikerer at utslippene fra kull har flatet ut, men det er vanskelig å vite når de begynner å gå nedover. Foto: Albert Hyseni , Unsplash

Globale co₂-utslipp fra fossile kilder øker - nye tall viser ingen tegn til nødvendige utslippsreduksjoner

Globale utslipp av co₂ fra fossile kilder er ventet å øke med 1,0 prosent i 2022, litt over gjennomsnittet på 0,6 prosent årlig økning de siste ti årene. Vekst i oljeforbruk, særlig innen luftfart, og kullforbruk står bak mesteparten av økningen i 2022. 

– Mange land, byer, selskaper og individer har kommet med løfter om å redusere utslippene sine. Men utslippstallene vi presenterer er en sterk påminnelse om at til tross for alle løftene, så er de globale CO2-utslippene fra fossile kilder mer enn 5 prosent høyere enn i 2015 da Parisavtalen ble vedtatt, sier Glen Peters, forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning og del av lederteamet i Global Carbon Project.

Global Carbon Project (GCP) offentliggjorde 11. november sin årlige analyse av utviklingen i de globale utslippene av klimagassen CO2, samt et oppdatert estimat over de totale CO2-utslippene for 2022. Analysen er publisert i tidsskriftet Earth System Science Data.

Bilde mangler beskrivelse

Globale CO2-utslipp fra fossile kilder1 som olje, naturgass, kull og sement er ventet å øke med ca.1,0 prosent i 2022. Tallet inneholder noe usikkerhet da året ennå ikke er omme. Nedgangen på 5,2 prosent i 2020 under COVID-19-pandemien ble raskt visket ut av en økning på 5,6 prosent i 2021. Globale CO2-utslipp fra fossile kilder har nå vokst i gjennomsnitt 0,6 prosent per år de siste ti årene. Årets økning er dermed litt høyere enn den gjennomsnittlige økningen siden 2012.

Under finanskrisen i 2008-2009, under COVID-19-pandemien og nå med krigen i Ukraina har de økonomiske krisepakkene hatt til hensikt å få verden i en renere og grønnere retning, men tallene for co₂-utslipp viser ingen tegn til dette.

Glen Peters

Utslippene fra gass litt ned, kull og olje opp

Uroen i energimarkedene som følge av krigen i Ukraina gir ulike utslag for ulike fossile brensler.

  • CO2-utslippene fra gass er i 2022 ventet å gå litt ned, med 0,2 prosent, etter å ha vokst vedvarende 2,2 prosent per år de siste ti årene. I så fall vil dette være bare den tredje nedgangen siden 1990 (de andre i 2009 og 2020).
     
  • CO2-utslippene fra kull er ventet å øke med 1,0 prosent, og vil i tilfelle da overstige den forrige toppen i 2014 og nå en ny topp. Selv om tallene indikerer at kullforbruket har flatet ut, er det stor usikkerhet rundt når det vil begynne å gå nedover.
     
  • CO2-utslippene fra olje er ventet å øke med 2,2 prosent, først og fremst på grunn av en økning i internasjonal luftfart. Men oljeforbruket er fortsatt under 2019-nivå og har enda ikke kommet helt tilbake til nivåene før COVID-19-pandemien i 2020.


– Gitt at vi kan vente oss fortsatt økt oljebruk i 2023, og dersom kull- eller gassforbruket holder seg flatt eller øker, da er det sannsynlig at de globale utslippene av CO2 fra fossile kilder vil fortsette å vokse i 2023 dersom vi ikke får en samordnet politisk innsats, sier Robbie Andrew, seniorforsker ved CICERO. Andrew gjør beregningene av globale utslipp fra fossile kilder for Global Carbon Project.

Bilde mangler beskrivelse

Stor utslippsøkning i India, USA og i internasjonal luftfart

Utslippsberegningene fra Global Carbon Project er basert på månedlige tall for energibruk med antakelser om hvordan utslippene trolig vil utvikle seg resten av året.

I 2022 ventes det at India vil ha den største økningen i fossile CO2-utslipp, med en ventet økning på 6 prosent. Dette er drevet av en vekst i utslipp fra forbruk av kull med 5 prosent, en sterk ventet økning i oljeforbruk på 10 prosent (tilbake til 2019-nivåer), men en nedgang i utslipp fra naturgass på 4 prosent.

– Indias CO2-utslipp fra fossile kilder har vokst mer enn 3 prosent i gjennomsnitt de siste ti årene, og har nå gått forbi utslippene fra EU totalt. Men India er et stort land og utslippene per innbygger er jo fortsatt bare en tredjedel av de i EU, sier Andrew.  

Det er ventet at CO2-utslippene fra fossile kilder i USA vil øke med 1,5 prosent i 2022. Den globale energikrisen påvirker USA litt annerledes enn andre store utslippsland. Det er ventet at utslippene fra gass vil øke med 4,7 prosent på grunn av økt etterspørsel etter elektrisitet og begrensninger i kullforsyningen. Nedgangen i kull er på 4,6 prosent. Utslippene fra bruk av oljeprodukter er forventet å øke med 2 prosent, først og fremst på grunn av fortsatt økning i innenlands flytrafikk etter pandemien.

I resten av verden (utenom India, Kina, USA og EU) har det vært en stor utslippsøkning på 1,7 prosent, først og fremst drevet av en økning i oljeforbruk på grunn av fortsatt vekst i internasjonal luftfart etter pandemien. Det forventes en økning på 3,5 prosent i oljeforbruket i verden for øvrig og en 1,6 prosents økning i kull. Utslippene fra forbruk av naturgass har en liten nedgang på 0,1 prosent på grunn av høyere globale priser.

Bilde mangler beskrivelse

Forventer en liten nedgang i Kina og EU

Kina er ventet å ha sin første nedgang i fossile CO2-utslipp siden 2016, på 0,9 prosent. Vedvarende COVID-nedstengninger har begrenset aktiviteten og den økonomiske veksten, noe som fører til at de forventede utslippene fra kull antas å være tilnærmet flate (0,1 prosents vekst), olje får en nedgang på 2,3 prosent, mens gass går ned 1,1 prosent og sement 7 prosent.

Det er ventet at co₂-utslippene fra fossile kilder i Kina vil gå ned i 2022.

Jan Ivar Korsbakken

– COVID-nedstengninger, kollapsen i bygningssektoren og økonomisk motvind har begrenset veksten i energiforbruket i år. Samtidig har det vært fortsatt vekst i fornybar energi. Vind- og solenergi utgjør nå mer enn 10 prosent av den totale elektrisitetsproduksjonen for første gang. Lav vannkraftproduksjon etter ekstrem tørke i sommer, samt sterkere industrivekst de siste par månedene, har gjort at kullforbruket har økt litt igjen på høsten, men neppe nok til at de samlede co₂-utslippene går opp, sier Jan Ivar Korsbakken, seniorforsker ved CICERO.

EU er den regionen som i størst grad er berørt av energikrisen drevet av Russlands invasjon i Ukraina, men likevel er det ventet en nedgang i CO2-utslipp fra fossile kilder på kun 0,8 prosent.  Denne nedgangen kommer først og fremst av en 10 prosents reduksjon i utslipp fra gass. Utslippene fra forbruk av kull er ventet å øke med 6,7 prosent og utslippene fra olje med bare 0,9 prosent.

– EU har hatt store forstyrrelser i energitilførselen. Mange av de franske kjernekraftverkene var nede i 2022, i sommer var det alvorlig tørke og ikke minst med en krig i ett av EUs nærmeste naboland og alvorlige innskrenkinger i gasstilførselen, sier Andrew.
 

Norges utslipp

Global Carbon Project har ikke sett spesifikt på norske utslipp, men ved å se på noen datakilder kan man likevel si noe om hvilken vei det bærer i 2022.

Andrew gjør beregningene av globale utslipp fra fossile kilder for Global Carbon Project. Han har ikke gjort framskrivinger for norske utslipp ut 2022, men har tatt en kikk på energiforbruk og utslippsdata i noen sentrale sektorer som er tilgengelige i begynnelsen av november. 

De tre sektorer som bidrar mest til Norges utslipp er olje- og gassproduksjon, industri, og transport.

– De to siste årene har Norges utslipp av CO2 avtatt noe, delvis pga. pandemien og delvis fordi LNG-anlegget på Melkøya - en av Norges største utslippskilder - var nede etter brannen sent i 2020. Nå er Melkøya i produksjon igjen, etter oppstart i mai, og bidrar med høye utslipp hovedsakelig fra forbrenning av naturgass til strømproduksjon, men også fakling, sier Andrew

Men olje- og gass-sektoren er bygget opp av mange anlegg, og for eksempel Kårstø har mindre utslipp så langt i 2022. I månedene januar til september, ser det ut som utslipp under ett på plattformene og anlegg på land går opp en del, kanskje 2 prosent.

– Industrien sliter med høye energipriser, og i Norge er det mange industribedrifter som bruker veldig mye energi, både strøm og naturgass. Det kan hende at utslipp fra industrisektoren går en del ned i 2022, men tallene er ikke lett tilgjengelige her, sier Andrew

I veitransport ser vi at forbruk av bensin og diesel er tilbake til tendensen fra før pandemien, det vil si nedover på grunn av at fossildrevne biler byttes ut med elbiler, samt at det stadig blir økt effektivitet.

Men det er i luftfarten at vi ser den alle største endringen i 2022, med en fordobling av forbruk av jetparafin i de første ni månedene i år sammenlignet med 2021. Vi vet at det første halvåret av 2021 fortsatt var preget av reiserestriksjoner, både innen- og utenlands, og når disse ble opphevet har våre reisevaner blitt mer som før.

Robbie Andrew

Fortsatt utslippsvekst gir økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren

CO2-utslipp fra arealbruksendringer er beregnet til 3,6 milliarder tonn CO2, litt lavere enn i 2021. Hvis vi ser på de siste to tiårene viser trenden en svak nedgang, men det er stor usikkerhet rundt disse beregningene.

– Når vi ser på CO2-utslipp fra fossile kilder og endringer i arealbruk samlet, ser vi at de totale utslippene har vokst litt med 0,2 prosent per år de siste ti årene, sier Peters.  Det vil si 40,6 milliarder tonn CO2 i gjennomsnitt i den perioden, mot 41,1 milliarder tonn CO2 i prognosen for 2022.

Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren har i gjennomsnitt økt med 2,4 ppm (parts per million) per år de siste fem årene. Det er ventet at økningen i 2022 blir på 2,5 ppm og når 417,2 ppm, 51 prosent over før-industrielt nivå.

Bilde mangler beskrivelse

Hvor er vi på vei?

I opptakten til klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh (COP27) i november i år har det blitt lagt frem mange beregninger av hvilken temperatur vi styrer mot i 2100 gitt ulike antatte baner basert på dagens politikk, nasjonalt bestemte bidrag (såkalte NDCer) og langsiktige mål (for eksempel et år for å nå netto null).

Global Carbon Project fokuserer på historiske utslipp, men finner at hvis totale CO2-utslipp fortsetter på 2022-nivå i ni år til, blir det ikke noe igjen av karbonbudsjettet for å holde temperaturen på 1,5 °C grader. Temperaturen vil fortsette å stige til de totale CO2-utslippene kuttes til null.

– Til tross for klimapolitikk og ambisiøse løfter avslører de historiske tallene at utslippene fortsetter å stige, sier seniorforsker Ida Sognnæs ved CICERO Senter for klimaforskning. 

Det er behov for mer satsing på implementering og oppfølging for å sikre at landene holder det de har lovet og for at verden skal kunne se en vedvarende reduksjon i co₂-utslipp i de nærmeste årene.

Ida Sognnæs

1 Beregningene av de globale co₂–utslippene fra fossile kilder som presenteres her inkluderer ikke det begrensede co₂-opptaket ved karbonatisering.

Referanser

Friedlingstein et al. (2022) Global Carbon Budget 2022. Earth System Science Data https://doi.org/10.5194/essd-14-4811-2022