Bilde mangler beskrivelse

Har beregnet oppvarmingspotensialet til hydrogen

Den oppvarmende effekten fra hydrogenlekkasjer er nesten 12 ganger sterkere enn for co₂ viser en fersk studie fra CICERO publisert i tidsskriftet Nature Communications Earth & Environment. Studien bidrar med avgjørende kunnskap om klimaeffekten av hydrogen, en viktig teknologi i energiomstillingen.

I motsetning til eksos fra kull- og gassforbrenning som inneholder CO2, inneholder avgassen fra forbrenning av hydrogen ikke annet enn vanndamp og oksygen. Det er når hydrogen lekker ut i atmosfæren i forbindelse med produksjon, transport og bruk at den har en oppvarmende effekt.

Hydrogen er altså ikke en klimagass i seg selv, men skaper kjemiske reaksjoner i atmosfæren som påvirker andre drivhusgasser som metan, ozon og stratosfærisk vanndamp. På denne måten bidrar hydrogen indirekte til global oppvarming uten selv å ha en direkte oppvarmende effekt.

Studien ble ledet av Maria Sand, senior forsker ved CICERO med bidrag fra CICERO-kollegaer og samarbeidspartnere fra Storbritannia, Frankrike og USA. Studiet finansieres av Norges Forskningsråd og fem industripartnere innen hydrogen.

– Det finnes ikke mye forskning på klimaeffekten av hydrogen, men et par studier basert på enkeltmodeller bekrefter våre beregninger som viser at den oppvarmende effekten av hydrogen er 11,6 ganger sterkere enn CO2 i et hundreårsperspektiv, sier Sand.  

– Vi har brukt fem ulike atmosfærekjemi-modeller og undersøkt hvordan hydrogen påvirker metan, ozon og vanndamp i atmosfæren, sier Sand.

– Hydrogen reagerer med ulike biokjemiske prosesser. Våre estimater inkluderer opptak i jordsmonn, dannelse av hydrogen i atmosfæren, levetiden til hydrogen og metan og interaksjonen mellom hydrogen og metan i atmosfæren.

Studien er den hittil mest omfattende analysen av klimaeffektene av hydrogen, takket være avansert og innovativ bruk av eksisterende klimamodeller.

– Vi har analysert usikkerhetene og vår studie gir et robust grunnlag for politiske beslutninger om hydrogen, sier Sand.

– En oppvarmende effekt 11,6 ganger sterkere enn co₂ er betydelig og studien viser tydelig hvor viktig det er å redusere hydrogenlekkasjer. Vi mangler storskala teknologi til å overvåke og oppdage disse lekkasjene, men her skjer det mye teknologiutvikling etter hvert som industrien modnes, sier Sand.

Den totale klimaeffekten av en fremtidig hydrogenøkonomi vil avhenge av særlig to ting: I hvor stor grad hydrogen erstatter fossil energi, og hvor store lekkasjene av hydrogen blir.

– Selv om hydrogen er en nøkkelteknologi i det grønne skiftet, er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål. Derfor vil forskergruppen vår fortsette å utvikle kunnskapen om hvordan hydrogen påvirker klimaet, sier Sand.

Last ned den vitenskapelige artikkelen her: https://www.nature.com/articles/s43247-023-00857-8.