Bilde mangler beskrivelse

Hos Omigjen i Asker kan du reparere noe ødelagt og kjøpe noe reparert. Foto: Astrid Arnslett

Ombruk og gjenbruk i kommunen

Vi må forbruke mindre og gjenbruke mer. Hvordan kan kommuner ta en lederrolle og bidra til økt gjenbruk og mer sirkulærøkonomi?  

Som en del av sin doktorgrad forsøker Ingrid Christensen å finne svar.

Publiseringsdato
4.12.2023
Skrevet av

Redaksjonen

Nøkkelforskere

Hva har du funnet ut?

Jeg har undersøkt hvordan Asker kommune har samarbeidet med andre aktører om ombruk i prosjektet Omigjen. Å bruke samarbeid som strategi for å løse komplekse problemer, krever at kommunen legger til rette slik at aktører fra ulike sektorer kan finne løsninger sammen. I artikkelen min viser jeg at Asker kommune tok en lederrolle i å utvikle ombrukssenteret Omigjen. Både gjennom å sikre politisk og finansiell støtte og gjennom å invitere til dialogmøter. Samtidig var det utfordrende for kommunen å finne ut hvordan de best kunne samarbeide med ulike aktører innenfor de juridiske rammene de har i dag, samt å forene de ulike aktørenes interesser. Et av hovedmålene med prosjektet var å etablere et ombrukssenter som samlet sirkulære aktører i kommunen på ett sted - bruktbutikker og reparasjonstjenester for eksempel. Det skulle gjøre sirkulært forbruk lettere tilgjengelig for innbyggerne og dermed øke ombruk i kommunen. Omigjen-senteret åpnet i 2022, men konseptutviklingen ble ikke så samskapende som kommunen opprinnelig ønsket.

 

Hva kan andre lære av det Asker har gjort? 

Å samarbeide på tvers av sektorer er ressurskrevende, og det bør settes av tilstrekkelig kapasitet til det. I tillegg har kommunen som offentlig aktør ansvar for å sikre demokratiske verdier, og balansere ulike hensyn.

I Asker var flere bekymret for at kommunens prosjekt ville komme i konkurranse med gjenbruksinitiativer som allerede fantes. Vårt råd er derfor at andre kommuner bør tenkte på hvordan de balanserer de ulike hensynene, og slippe til ulike syn på saken i egne dialogmøter.

                                                                                                                         

Hvorfor er denne kunnskapen viktig?

Samarbeid på tvers av sektorer er avgjørende for omstillingen til lavutslippssamfunnet, og kommuner kan ha en viktig rolle som initiativtager og tilrettelegger. Det er derfor viktig å øke kunnskapen om hva som skal til for å lykkes med tverrsektorielle samarbeid og hva kommuner kan gjøre for å bidra.  

 

Les mer om Omigjen