Klima og samfunn

Forskningsgruppen jobber med omstillingsprosesser mot et klimatilpasset lavutslippssamfunn. Vi ser på samspillet mellom prosesser og aktører på flere nivåer, og bruker kvalitative og kvantitative metoder for å studere hvordan grupper og individer både påvirker og responderer på sosiale, politiske og naturlige endringer.

Bilde mangler beskrivelse

Om

Selv om klimaendringene er globale må omstillingen til et klimatilpasset lavutslippssamfunn i stor grad foregå lokalt. Vi forsker på hvordan individer og samfunn kan bidra til å utforme lokale løsninger på klimaproblemet.

Spesifikke lokale forhold påvirker hvordan klimaendringene oppfattes blant ulike aktører. Vi benytter ofte casestudier for å studere endringer i klima, politiske rammevilkår, markeder og andre samfunnsstrukturer.

Gjennom helhetlige analyser av sosioøkologiske og sosiotekniske systemer ser vi på hvordan generelle endringsprosesser får varierende og stedsspesifikke konsekvenser, og hvordan forskjellige aktører både rammes ulikt av og responderer ulikt på slike endringer.

Mange næringer og aktører har en dobbel utfordring ved at de møter krav om å redusere klimagassutslippene sine samtidig som de også må tilpasse seg et nytt og mer usikkert værmønster. Dette gjelde særlig i naturbaserte næringer som landbruk og fornybar energiproduksjon, men også bolig- og transportsektorene må forberede seg på et mer ekstremt og endret klima.

Kommuner, bedrifter og enkeltpersoner har alle en aktiv rolle i å utforme utviklings- og omstillingsarbeidet i samfunnet. Samtidig opererer disse aktørene innenfor strukturelle rammevilkår som følger av offentlige reguleringer og lover, markedsbetingelser og andre institusjoner. Vi ser aktørenes preferanser, motivasjoner og kapasitet til endring i sammenheng med formelle rammevilkår, sosiale strukturer og uformelle kulturelle normer, som for eksempel kjønnsrollemønstre.

Vi jobber ofte tverrfaglig i prosjekter og kombinerer kvalitative data fra dybdeintervjuer og lengre etnografiske feltarbeid med resultater fra kvantitative spørreundersøkelser og modellbaserte beregninger. Geografisk konsenterer vi oss om Norge, Arktis, EU og utvalgte utviklingsland i Asia og Afrika.

Flere av prosjektene våre inkluderer brukerpartnere (KPN, IPN) der samfunnsaktører deltar aktivt i forskningsprosessen og der man i fellesskap skaper relevant kunnskap for å finne lokale løsninger på omstillingsutfordringer.