Bilde mangler beskrivelse

Figur 1: Satellittobservasjoner (CERES) og tre ulike modellsimuleringer som viser bidrag til trenden i jordens energiubalanse mellom 2001 og 2019. Se Hodnebrog m. fl. (2024, doi: 10.1038/s43247-024-01324-8) for detaljer.

Renere luft gir varmere klode

Utslipp av små partikler er hovedårsaken til dårlig luftkvalitet globalt, og de siste årene har slike utslipp blitt redusert. Dette har ført til mer varme i klimasystemet vårt, viser en ny internasjonal studie ledet av CICERO og publisert i journalen Nature Communications Earth & Environment.

Satellittmålinger viser tydelig at det kommer mer energi fra sola og inn i jordens atmosfære sammenlignet med den energien som blir sendt tilbake til verdensrommet. Denne såkalte energiubalansen (på engelsk Earth energy imbalance) fører til at stadig mer varme samler seg opp og jordens temperatur øker.

Det er godt kjent at menneskeskapte utslipp av co₂ og andre drivhusgasser har vært hovedårsaken til global oppvarming de siste tiårene, og at utslipp av partikler har maskert deler av denne oppvarmingen. De fleste partiklene, særlig svovelpartikler, reflekterer sollyset og bidrar derfor til å avkjøle planeten vår. Partikkelutslippene har i de siste par tiårene blitt redusert pga. omfattende tiltak for å bedre luftkvaliteten, slik at effekten har snudd fra avkjøling til oppvarming.

I studiet ble det utført simuleringer med de nyeste globale klimamodellene og disse ble sammenlignet med satellittmålinger av trender i jordens energiubalanse i perioden 2001-2019. Resultatene viste at reduksjonen i partikkelutslipp måtte tas med i beregningene for at modellene skulle stemme godt overens med satellittmålingene (se figur 1; svart og oransje linje). Da det ble antatt at partikkelutslippene ikke endret seg ila. tidsperioden (grønn linje), viste simuleringene en betydelig svakere oppvarming.

“Vi kombinerer modeller og observasjoner for å forklare hvorfor jordens energiubalanse øker så mye. Dette er svært viktig fordi det har vært mye debatt rundt hva som forårsaker den observerte doblingen i energiubalanse, som er det som driver global oppvarming, havnivåstigning, ekstreme værhendelser, smelting av snø og is, og andre klimaendringer,” forklarer seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, Øivind Hodnebrog, som er hovedforfatter av studien som nå er publisert i Nature Communications Earth & Environment.

“Vårt studie understreker viktigheten av å ha kontinuerlige satellittmålinger av jordens energibudsjett,“ sier seniorteknolog ved NASA, Norman Loeb, som er medforfatter på studien.

Luftforurensning er et stort helseproblem som fører til millioner av ekstra dødsfall globalt, og det er viktig å få bukt med dette. Samtidig må man være klar over at forbedringer i luftkvalitet har en bismak. Når reflekterende partikler fjernes, forsvinner både partiklene og avkjølingseffekten i løpet av få dager. For co₂ og mange andre drivhusgasser, vil imidlertid de oppvarmende gassene bli værende i atmosfæren i hundrevis av år etter at de er sluppet ut.

Forskningsleder ved CICERO, Gunnar Myhre, er også medforfatter på studien og sier at “den ekstra oppvarmingen som skyldes fjerning av avkjølende partikler er noe forskerne har regnet med vil skje i lang tid, og er i utgangspunktet ikke overraskende, men nå har vi bevis på at det skjer. Det som overrasket oss mest var hvor stor effekt reduksjonen av partikkelutslipp har hatt på å øke ubalansen i jordens energibudsjett de siste to tiårene.“

“Hvis reduksjonen av partikkelutslipp fortsetter, kan dette føre til en akselererende oppvarming på jorda allerede i dette tiåret,“ sier Hodnebrog.

Referanser

Ved omtale av funnene beskrevet i denne pressemeldingen, vennligst referer til det vitenskapelige arbeidet under:

Hodnebrog, Ø., Myhre, G., Jouan, C. et al. Recent reductions in aerosol emissions have increased Earth’s energy imbalance. Commun Earth Environ 5, 166 (2024). https://doi.org/10.1038/s43247-024-01324-8