Bergens klimagassutslipp mot 2030. Referansebane og mulighetsscenarier.

Oppdrag for Bergen kommune

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2020 - 31.1.2021 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Bergen kommune

CICERO og TØI har laget en modell for framskrivinger av klimagassutslipp i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Modellen ble oppdatert med ny utslippsstatistikk i 2021. Modellen er brukt til å konstruere en referansebane for klimagassutslipp fram til 2030, og tre mulighetsscenarier med utslippsreduserende tiltak. Referansebanen gir et anslag for utviklingen av utslippene i et scenario uten nye virkemidler utover det som var vedtatt innen utgangen av 2018 eller dem som ligger i Bergen kommunes klimabudsjett. Mulighetsscenariene representerer stigende ambisjonsnivåer for utslippsreduksjoner, fra Bergens nåværende klimabudsjett, til tiltak i Klimakur 2030, til «radikale» tiltak som forsøker å kutte gjenværende utslipp så mye som rimelig mulig, og samtidig illustrerer hvilke områder som vil være særlig utfordrende for å nå Bergen kommunes mål om fossilfritt Bergen i 2030.

Dokumentasjon

Andre involverte

Anne Madslien