EPIC - Ekstremnedbør i renere luft

I EPIC forsker vi på om små partikler i luftforurensning endrer ekstremnedbøren. Målet med prosjektet er å bedre forståelsen av hva som styrer dagens ekstremnedbør og kunne si mer om hvordan kraftig nedbør kommer til å se ut i fremtiden.

Bilde mangler beskrivelse

Jo renere luft jo mere ekstremnedbør? Foto: Amund Aasbrenn

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.9.2021 - 31.8.2026
Finansiering
Norges forskningsråd

Hendelser med kraftig nedbør skjer oftere nå enn tidligere og de er mer alvorlige. Ekstremnedbør kan føre til store ødeleggelser fra overvann, flom og ras og utgjør en risiko for befolkningens sikkerhet og helse. Vi vet at global oppvarming gjør at det er mer vann tilgjengelig i skyene når nedbøren setter inn, men vi har ikke en god forståelse av hva som kontrollerer hyppigheten og alvorlighetsgraden av ekstremnedbør. Derfor er det viktig å forske på dette slik at beslutningstakere har mer kunnskap når de skal avgjøre hvilke klimatiltak som skal igangsettes. Med økt kunnskap kan også byplanleggere og ingeniører forberede infrastrukturen vår for å ta høyde for kraftigere og mer hyppig ekstremnedbør i årene som kommer.

Vi vet at partikler i luftforurensning endrer skyenes egenskaper, som størrelsen på skydråpene og hvor mye vann det er i skyene. Dette er faktorer som er med på å avgjøre om en sky begynner å regne. De siste tiårene har vi hatt store endringer i utslipp av partikler. I Europa har redusert industri etter Sovjets fall og strengere krav til luftkvalitet ført til en kraftig nedgang. Andre steder fører økonomisk vekst til stadig mer luftforurensning. Siden partiklene påvirker både skyenes mikrofysikk og miljøet skyene dannes i, vil vi undersøke om de store endringene i antall partikler har spilt inn på utviklingen vi har sett i ekstremnedbør de siste tiårene. Vi gjør dette ved å analysere målinger tatt ved bakken, i lufta og fra satellitter, og ved å bruke globale klimamodeller og skymodeller. Ved å se på forskjellen mellom steder med økning og fall i antall partikler, finner vi ut mer om hvordan partikler påvirker ekstremnedbør.