FAIRPOWER: A fair low-emission transition of the power market

Fairpower er et prosjekt som skal undersøke hvilke grupper i samfunnet som blir påvirket av endringer i kraftmarkedet. Prosjektet skal se på hvordan kompensasjonsordninger kan bli utformet for å rette opp uønskede skjevheter og samtidig ikke bremse lavutslippsomstillingen.

Bilde mangler beskrivelse

Photo: Statkraft. Reinforsdammen. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.12.2023 - 30.11.2027
Finansiering
Norges Forskningsråd

Veien mot lavutslippssamfunnet vil innebære store endringer i kraftmarkedet gjennom storstilt elektrifisering, utbygging av fornybar kraft og økte krav til energisparing.

For at omstillingene skal bli politisk gjennomførbare, vil det være avgjørende at byrdene fordeles på måter som oppfattes rimelige og rettferdige. Forskningen i FAIRPOWER ser på utfordringer knyttet til dette.

Èn av utfordringene er å fange opp indirekte virkninger av lavutslippspolitikken. For eksempel vil endringer for bedrifter og endringer i land vi er økonomisk knyttet til, kunne påvirke husholdninger ulikt avhengig av deres forbruksmønster, bosted, jobbtilknytning og inntektskilder.

Vi vil utvikle et nytt og viktig verktøy for å kunne fange opp både ulike husholdningsegenskaper og ulike kanaler for indirekte effekter. Til det vil vi benytte detaljerte, helt ferske data fra den nye forbruksundersøkelsen i Statistisk sentralbyrå og kople husholdningskunnskap fra denne til makroøkonomiske modeller.

Deltakerne i FAIRPOWER består i stor grad av forskningsinstitutter og brukerpartnere fra PLATON-konsortiet. Prosjektet ledes av Cicero (ved seniorforsker Taran Fæhn) med hovedsamarbeidspartnere fra Statistisk sentralbyrå, Fridtjof Nansens institutt og Transportøkonomisk institutt. Brukerpartnere inkluderer Finansdepartementet, Energidepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Naturvernforbundet.