Bilde mangler beskrivelse

Hva forsker vi på i Upscale?

Det overordnede målet med forskningen i Upscale er å se på hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for å gjøre lokale delingsordninger større og bredere. 

Publiseringsdato
26.8.2022
Nøkkelforskere

Aure, Marit

Jochumsen, Henrik

Førde, Anniken

Nina Solberg

Upscale skal se på følgende områder.

Utvikling og implementering av nye delingssystemer

Dette arbeidet ledes av Nina Solberg, insam.

Upscale skal utvikle og tilpasse en løsning for deling i butikker ved hjelp av bibliotekenes lånekort. Basert på Open Source programvare skal det utvikles et utlånsystem med en funksjonalitet og et grensesnitt tilpasset utlån i tre Jerniabutikker. Systemet skal utvikles og testes ut i samarbeid med Libriotech og øvrige partnere.

Interesse for deling

Dette arbeidet ledes av Tom E. Julsrud, CICERO

Upscale skal gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot befolkningen i Drammen, Tromsø, Nordre Follo, Lillestrøm og Lier. Denne undersøkelsen vil bli beriket med et ekstra utvalg av informanter som er registrerte brukere av biblioteker eller utstyrutlånsordninger i disse områdene. Hensikten er å få en oversikt over bruken av delingstjenester i disse kommunene og i hvilken grad det er interesse for å benytte biblioteker som et knutepunkt for ytterligere deling. Vi skal se nærmere på motivasjon for å låne gjenstander i butikk utsalg, kartlegge viktige drivere og barrierer for en oppskalering av deling. Resultatene fra denne studien vil være viktig for dybdeundersøkelsene som skal gjøres i arbeidspakke 3, og analyser av klimaeffekter som gjøres i arbeidspakke 4.

Feltstudier

Arbeidet ledes av Karina Standal, CICERO 

Hensikten med feltstudiene er å gå i dybden av hvordan deling foregår ved biblioteket, utlånsentraler i BUA nettverket, OBOS og Jernia butikker. Vi fokuserer på områdene Nordre Follo, Drammen, Tromsø samt Ballerup og Odense i Danmark. Her skal vi gjøre intervjuer med brukere av delingsløsningene og med ansatte og frivillige ved bibliotekene, utlånsentralene, OBOS og Jernia butikkene.

Vi ønsker å forstå spørsmål som; hva motiverer de som bruker delingsløsningene? Hvordan bidrar tilbudet til bedre livskvalitet? Kjøper man mindre når man har tilgang på slike delingsløsninger? I tillegg er det viktig mål å forstå hvordan delingsløsningene er organisert og hva man kan gjøre for å forbedre og oppskalere slik deling; Hva er de største praktiske og poliske utfordringene med å drifte slik deling? Hvilke grupper i samfunnet er vanskeligst å nå? Styrker fokuset på deling samarbeid med andre aktører i samfunnet?

Gjennom å få svar på disse spørsmålene får vi bedre kunnskap om hvordan deling kan oppskaleres i samfunnet og hvordan deling kan bidra til mer miljøvennlig livsstil.

Implikasjoner av deling

Dette arbeidet ledes av Tom E. Julsrud, CICERO

I denne delen av prosjektet skal en utforske nærmere de miljømessige, økonomiske og sosiale effektene av deling. Med utgangspunkt i de delingsaktivitetene som ble registret i arbeidspakke 2 og 3, skal den etterfølgende bruken registreres og analyseres. Ved å følge opp lånerne 18-24 måneder etter første lån vil vi få kunnskaper om i hvilken grad dette har medført endringer i konsumentatferd og/eller hatt betydning for livskvalitet, sosiale relasjoner og lokal tilhørighet. Klimaeffekter av deling skal beregnes med basis i livssyklusanalyse, og i samarbeid med partnere vil vi vurdere betydning for kjøpsatferd og kundetilfredshet ved utlånsstedene.

 

Syntese og anbefalinger

Dette arbeidet ledes av Karina Standal, CICERO

I denne delen av prosjektet vil resultater og innsikter fra forutgående arbeidspakker, bli integrert i en samlet analyse. Resultatene vil benyttes som grunnlagsmateriale for serie med workshops bestående av en bredt sammensatt gruppe av interessenter i befolkningen. Hensikten er å diskutere hvordan bibliotekene kan bidra til å fremme bærekraftig deling, styrke kunnskap og interesse for miljøspørsmål, og bidra til gode lokalmiljøer. Resultater fra forskningen og resultater fra workshopene skal benyttes for å utvikle tiltakspakker og retningslinjer som kan bidra til en oppskalering av bærekraftig deling med støtte i bibliotekene.