Vurdering av hva FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets rapport innebærer for Oslo

Oppdragsgiver: Klimaetaten, Oslo kommune

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2021 - 31.12.2021 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Klimaetaten Oslo kommune

CICERO, i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), vurderte kunnskap fra rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) og det internasjonale Naturpanelet (IPBES) og hva dette innebærer for Oslo. Fra klimapanelet kom det to spesialrapporter i 2019, en om klimaendringer og landarealer (Landrapporten) og en om klima, hav og is (Hav- og israpporten). Naturpanelet lanserte i 2019 sin globale rapport om biologisk mangfold og naturgoder. Vi har vurdert funnene i lys av Oslo kommunes strategier og planer, deriblant Byrådssak 214/19 “Oslo kommunes klimastrategi mot 2030”, kommuneplanen for Oslo, samfunnsdel med byutviklingsstrategi, byrådssak «Styrket forvaltning av Oslos biologiske mangfold» og byrådssak «mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger 2018-2027».  Av alle de tre rapportene (Landrapporten, Hav- og israpporten og Naturpanelrapporten) kommer det klart frem at flere hensyn må sees i sammenheng hvis man skal oppnå en bærekraftig klima- og naturforvaltning. Sentrale tema som ble diskutert var arealbruk, arealbruksendringer og arealkonflikter som kan oppstå i forvaltningen av både bebygde områder og utmark, hensyn til natur- og klimaendringer i beslutninger for byplanlegging og infrastruktur, bevaring av biologisk mangfold og eksisterende karbonlagre, gjenoppretting av tapt mangfold og karbonlagre med mer. 

Involverte fra CICERO