ZEESA - Hvordan utvikle nullutslippsenergisystemer for Arktis

Forskningsprosjektet ZEESA har som formål å gi kunnskap om hvordan man best kan utvikle integrerte fornybare energisystemer for krevende arktiske forhold. Prosjektet er et «Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet» som jobber på tvers av naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelige metoder.

Bilde mangler beskrivelse

Longyearbyen Svalbard. Foto: Karina Standal

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2023 - 31.12.2026
Finansiering
Norges Forskningsråd

ZEESA består av forskningspartnerne SINTEF AS, SINTEF Energy AS, UNIS og CICERO i tillegg til Store Norske Energi AS, Statkraft AS og Lokalstyret i Longyearbyen.

Den norske regjeringen har understreket et behov for at norsk økonomi blir stadig mer bærekraftig for å nå klimamålene for 2030 og 2050. Energiomstillingsstrategien innebærer å erstatte fossilt brensel med fornybar energi og utslippsfrie energikilder, og bidra til nasjonal verdiskaping og grønne arbeidsplasser på veien. Energibruk i Arktiske strøk i dag er hovedsakelig basert på fossile energikilder og ofte dyre importløsninger. For Svalbards vedkommende har regjeringen uttrykt et mål om å starte overgangen til et fornybart energisystem (RES) i tråd med lokale behov, muligheter og miljømål. På sikt vil utfasing av kullkraftverket i Longyearbyen representere en mulighet for å identifisere og etablere et miljøvennlig energisystem som er bærekraftig, pålitelig og kostnadseffektivt. Samtidig stiller de klimatiske forholdene på Svalbard, og Arktis for øvrig, krav til at energisystemer tåler ekstreme værforhold og i mange settinger må kunne driftes med minimalt tilsyn pga. transportutfordringer. I tillegg må de tilpasses sterk natur og kulturvern og ikke minst innbyggere og næringslivets forventninger og aksept.

ZEESA-prosjektet skal bygge kunnskap om hvordan man kan designe og drifte integrerte termisk-elektriske fornybare energisystemer for arktiske og krevende områder som er både pålitelig og kostnadseffektiv. Prosjektet vil legge til rette for utskifting av en fossilt brenselbasert kraftproduksjon ved å støtte en langsiktig og bærekraftig utvikling av fjernenergisystemer, og sikre grønn vekst og verdiskaping for norsk næringslivsaktører som når langt utenfor Arktis.

Hovedmål til ZEESA er å utvikle den nødvendige kunnskapsbasen for rask, bærekraftig og økonomisk gjennomførbar overgang av dagens fossildrevne energisystemer i arktiske bosetninger til 100 % fornybar og nullutslippsbasert energiforsyning gjennom utvikling av integrerte termisk-elektriske mikronett.

Prosjektet skal blant annet undersøke:

  • Tilgjengeligheten til fornybare energiressurser i Arktis og hvordan fornybare energiteknologier, spesielt PV, bør tilpasses for å maksimere produksjonspotensialet.
  • Identifisere kostnads- og energieffektive metoder for utnyttelse av spillvarme fra kraftgeneratorer og elektrokjemiske konverterings- og lagringsteknologier.
  • Hvordan integrerte elektriske/termiske nullutslippsenergisystemer kan designes, lokaliseres og drives under arktiske forhold for å optimalisere energiutnyttelsen, og kostnadseffektivt balansere lokalprodusert energi med import av fornybart drivstoff?
  • De samfunnsmessige faktorene, forholdene og prosessene som kan støtte aksept og implementering av nullutslippsenergiløsninger og innovasjonsevne i Arktiske lokalsamfunn.

CICEROs rolle i prosjektet er særlig knyttet til det siste punktet.