Bilde mangler beskrivelse

UTSLIPPENE ER TILBAKE ETTER COVID-19-PANDEMIEN. BILDET VISER SMOG I SHANGHAI, KINA. FOTO: PHOTOHOLGIC UNSPLASH

Globale co₂-utslipp er tilbake til nivåene før COVID-19-pandemien

Globale utslipp av co₂ er ventet å øke med 4,9 prosent i 2021 sammenlignet med året før. Dermed er nesten hele nedgangen fra pandemi-året 2020 spist opp, og bruken av kull og gass er nå høyere enn i 2019. Også oljeforbruket øker igjen, men ligger fortsatt et stykke bak nivået før pandemien. Funnene tilsier at det trengs kraftige politiske virkemidler hvis vi skal unngå at utslippene fortsetter å øke også neste år.

– Til tross for COVID-19-tiltak over hele verden i 2020, ser vi nå at CO2-utslippene fra fossile kilder igjen er på vei opp. Det viser at verden har gjort lite for å sørge for grønne krisepakker, sier Glen Peters, forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning, og del av lederteamet i The Global Carbon Project.

2021projections_2.png
 

Global Carbon Project (GCP) offentliggjør 4. november sin årlige analyse av utviklingen i de globale utslippene av klimagassen CO2, samt et oppdatert estimat over de totale CO2-utslippene for 2021. Analysen er publisert i tidsskriftet Earth System Science Data. Publikasjonen er en såkalt preprint, som betyr at funnene offentliggjøres før fagfellevurderingen er fullført.

CO2-utslippene fra kull er ventet å øke med 5,7 prosent, og er nå omtrent 1 prosent høyere enn de var i 2019. Får vi ett år til med moderat vekst i utslipp fra kull, vil utslippene passere nivået i toppåret 2014.

CO2-utslippene fra gass er ventet å øke med 4,3 prosent. Det gjør årets CO2-utslipp fra gass nesten 2 prosent høyere enn i 2019, og utslippene viser igjen en økende trend.

CO2-utslippene fra olje er ventet å øke med 4,4 prosent. På grunn av den kraftige nedgangen i 2020, vil utslippene fortsatt ligge 6 prosent under 2019-nivå.

Hvis forbruket av kull holder seg stabilt, gassforbruket øker og oljeforbruket går tilbake til 2019-nivå, vil de globale utslippene sannsynligvis fortsette å øke i 2022.

Var utslippene i ferd med å nå toppen?

2021projections.png
 

 

Veksten i globale CO2-utslipp fra fossile kilder begynte å bremse ned for rundt ti år siden, og har gått fra en gjennomsnittlig årlig vekst på 3 prosent på 2000-tallet til 0,9 prosent i snitt på 2010-tallet. Den lavere veksten skyldes hovedsakelig en nedgang i bruken av kull, og at forbruket av kull på verdensbasis har falt siden 2014. I 2019, økte de globale CO2-utslippene med kun 0,1 prosent.

– I 2019, før pandemien og i takt med at omstillingen skjøt fart, ble det i økende grad diskutert hvorvidt CO2-utslippene var i ferd med å nå toppen. Men siden etterspørselen etter olje i 2021 fortsatt er redusert som følge av COVID-19-pandemien, tyder det på en fortsatt økning i CO2-utslippene, sier Peters.

– Det var ventet at det ville bli en økning i CO2-utslippene i 2021 i takt med at COVID-19-restriksjonene ble opphevet. Men økningen var større enn mange hadde forventet, sier Peters.

Norges utslipp

The Global Carbon Project har ikke sett spesifikt på norske utslipp, men enkelte datakilder kan likevel si noe om hvilken vei det bærer i 2021.

– Jeg vil ikke bli overrasket hvis norske utslipp i 2021 ble enda lavere enn i 2020, sier seniorforsker ved CICERO Robbie Andrew, samtidig som han påpeker at datagrunnlaget ikke er komplett.

Andrew gjør beregningene av globale utslipp fra fossile kilder for The Global Carbon Project. Han har ikke gjort framskrivinger for norske utslipp ut 2021, men har tatt en kikk på utslipp i noen sentrale sektorer fram til og med utgangen av august.

Det som utmerker seg er en betydelig nedgang i utslippene fra bruk av naturgass i olje- og gassproduksjonen, som utgjør nær en fjerdedel av norske klimagassutslipp. I 2020 gikk disse utslippene ned 6,1 prosent. Nedgangen fortsatte inn i 2021, og var innen utgangen av august gått ned 12,4 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Grunnen til nedgangen henger ifølge Andrew delvis sammen med at Åsgard-feltet, som er blant de aller største kildene til CO2 på norsk sokkel, nesten ikke produserte noe olje og gass i mai og juni i år. Dette førte til en markant nedgang i forbruk av naturgass og dermed utslipp.

– I tillegg er LNG-anlegget i Hammerfest fortsatt ute av drift, slik som i hele 2020. Dette anlegget er et av Norges største punktkilder til CO2-utslipp, forklarer Andrew.

Når det gjelder transportsektoren, ser det ut til at nordmenn har begynt å bevege på seg igjen, ifølge Andrew.

– Jeg antar at utslipp fra transportsektoren i 2021 vil være på samme nivå som i 2020, eller litt høyere. Biltrafikken nærmer seg nivået før pandemien, mens flytrafikken fortsatt er noe lavere, sier Andrew.

Kinas utslipp øker, også under pandemien

sources.png
 

 

CO2-utslippene i Kina økte både i 2020 og så langt i 2021, først og fremst som følge av utslipp fra kraft- og industrisektoren. Årets utslipp er ventet å bli 7 prosent høyere enn i 2019.

– Kina hadde en mulig topp i kullforbruk i 2013 og påfølgende nedgang i CO2-utslippene fra 2014 til 2016. Men siden 2016 har Kina hatt en solid utslippsøkning, også gjennom store deler av COVID-19-pandemien, sier Jan Ivar Korsbakken, seniorforsker ved CICERO.

Kina står for rundt 31 prosent av verdens samlede CO2-utslipp.

– Hvis utslippene fra Kinas kullforbruk vokser med 2,5 prosent i år slik vi forventer basert på våre framskrivninger, vil utslippene fra kull være høyere enn i toppåret 2013, sier Korsbakken.

USA og EU: Utslippene fortsatt moderat nedadgående trend

USA og de 27 EU-landene (EU27) hadde den største utslippsnedgangen i 2020. I år er det ventet at både USA og EU27 vil ha en sterk økning i CO2-utslipp fra fossile kilder på hele 7,6 prosent. Men dette spiser bare delvis opp nedgangen på 10 prosent i pandemiåret 2020. USA og EU-landene er dermed tilbake på en moderat nedadgående utslippsbane.

Kullforbruket i India øker fortsatt kraftig

Indias CO2-utslipp fra fossile kilder er ventet å øke med 12,6 prosent i 2021, 4,4 prosent over 2019-nivå. Det er også ventet at Indias kullforbruk vil øke med rundt 15 prosent i 2021, noe som gjør slutt på ethvert tegn på en nedgang i kullforbruket der.

Utslippsberegningene til the Global Carbon Budget for 2021 er basert på bruk av data på månedsbasis.

– Noen land og regioner med store utslipp publiserer månedlige tall på bruk og tilbud av fossile brensler. Dette gjør det mulig for oss å beregne CO2-utslippene i de månedene vi har data og gjøre antakelser om hva som vil skje i de siste månedene i året, sier Andrew.

– Vår tilnærming er å holde oss tett til rapporterte, direkte brenselsbruk for å begrense antall antagelser vi må gjøre. Men også de offisielle månedlige dataene blir revidert, så man må være forsiktig med å overtolke beregningene, forklarer Andrew.

Fortsatt utslippsvekst gir økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren

Årets globale karbonbudsjett inneholder en stor revisjon av CO2-utslippene fra endringer i arealbruk. Dette gjør at tre uavhengige estimater kommer tettere sammen, men det er fortsatt usikkerhet. Disse utslippene viser nå en synkende trend det siste tiåret, i stedet for en økende trend som tidligere budsjett har vist.

–Når vi ser CO2-utslipp fra fossile kilder og endringer i arealbruk samlet, har de totale utslippene holdt seg relativt uendrede det siste tiåret, sier Peters.

Det vil si 39,7 milliarder tonn CO2 i årlig gjennomsnitt for perioden 2011 til 2020 mot 39,4 milliarder tonn CO2 beregnet for 2021. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren har i gjennomsnitt økt med 2,5 ppm (parts per million) per år de siste fem årene.

Økningen i 2020 var på 2,4 ppm og det er ventet at økningen i 2021 blir på 2,0 ppm. Dette gir et årsgjennomsnitt på 415 ppm i 2021, noe som er 49 prosent mer enn i førindustriell tid.

– Klimaendringene styres av den totale mengden CO2 som er sluppet ut i atmosfæren de siste århundrene, med betydelige tilfeldige variasjoner fra år til år, sier Peters.

– Den globale oppvarmingen stopper når utslippene kuttes til rundt null, legger han til.