Bilde mangler beskrivelse

Havvindmøller utenfor København. Foto: PARETO/iStock

Ny studie om havvind

En ny studie har intervjuet aktører innenfor havvind, med mål å finne ut om ulike interesser kan samarbeide og leve sammen.

Publiseringsdato
8.9.2023

Når vi flytter vindkraft til havs oppstår også en del problemer. Også ute på havet er det mange ulike interesser og aktiviteter som fiske, skyteøvelser, skipsfart og det er problemstillinger knyttet til natur. Sameksistens handler om hvordan og i hvilken grad alle disse ulike interessene kan leve konfliktfritt sammen. 

– Fortsatt ser vi at arealkonflikter er utbredt også til havs, og her kommer vi inn på problematikken rundt sameksistens. Er det mulig å få til og i hvilken grad er det «løsningen» på utfordringer knyttet til havvind, spør CICERO-forsker Merethe D. Leiren, som er tilknyttet CICERO-prosjektet ENABLE. Sammen med forskningsassistent Sandra Bakkevoll intervjuet hun i vår 16 ulike aktører og interesseorganisasjoner fra fiskerinæringen, offshore, olje, forsvaret, offentlig administrasjon – aktører som jobber med havvindinteresser og utvikling av havvind. De ble spurt om hva de er opptatt av når det gjelder havvind og hvilke muligheter og utfordringer de ser.

Olje- og energidepartementet har laget et samarbeidsforum for havvind, altså et rådgivende organ som samler ulike interessenter og aktører som driver med havvind, for å bidra til å løse ulike problemstillinger.

– Den ene undergruppen her heter Sameksistens og skal kun jobbe med det. Selv om samarbeidsforumet ikke har eksistert så lenge, ønsker vi å se om denne måten å samarbeide på har hatt noe for seg, sier Bakkevoll.

Datamaterialet fra intervjuene er ikke ferdig bearbeidet, men vil bli jobbet med nå i høst.

– Vi graver også litt i hva vi kan gjøre for finne noen gode løsninger her og gi kvalifiserte råd, sier Leiren.