Enable

Hvordan kan Norge nå de høye målene vi har satt oss i klima- og energipolitikken, og samtidig sørge for at den har tilstrekkelig støtte i samfunnet? Det ser vi nærmere på i det fireårige prosjektet ENABLE (Enabling the green transition in Norway). 

Prosjektet ENABLE har havvind som ett av sine forskningsområder

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2020 - 31.12.2023 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges Forskningsråd

Norge har ambisiøse mål for utslippskutt. Det innebærer at vi må ta i bruk ny teknologi og sterkere virkemidler. Samtidig er det viktig å nå andre mål, som f.eks energisikkerhet.

Skal vi klare det, må det til en omfattende omstilling i energi- og transportsektoren. Erfaringene fra de siste årene viser imidlertid at nye teknologier og ny politikk ikke så lett lar seg introdusere uten gjentatte konflikter. På den ene siden står de som ønsker en raskere omstilling til lavutslippssamfunnet, og på andre siden står mennesker som er bekymret for negative konsekvenser som ødeleggelse av natur eller tap av arbeidsplasser. Til tross for et sterkt politisk ønske om å ta i bruk grønn teknologi, og klare forpliktelser fra næringslivet, så har lovforslag og endringer blitt møtt med betydelig motstand.

Hvis nye teknologier innenfor energi- og transportsektoren skal kunne bidra til den grønne omstillingen i Norge, må de ha tilstrekkelig støtte blant folk, i markedet og i samfunnet for øvrig. Motstanden som eventuelt dukker opp må håndteres på en god måte. Dette krever en grundig innsikt i hva som påvirker folks holdninger og handlinger knyttet til ny teknologi og politikk. Basert på en slik kunnskap kan vi utforme gode løsninger som ivaretar ulike hensyn, f.eks både å kutte utslipp OG sikre arbeidsplasser, på samme tid.

I ENABLE ser vi spesielt på tre områder, med bakgrunn i overnevnte utfordringer: Havvind, bærekraftige transportløsninger og mer fleksible løsninger for strømnettet.