Bærekraftige europeiske velferdssamfunn: Nye sammenhenger mellom velferds- og klimapolitikk

Velferdsreformer står på dagsorden i de fleste europeiske land. Endringer er nødvendige for å sikre velferdsstatens framtidige bærekraft. Aldrende befolkninger setter sosiale sikringsordninger som  for eksempel alderspensjoner og tjenester særlig tilknyttet helse og omsorg under press. Likevel er det fra politikeres og eksperters side ofte uklart hva de mener det vil kreve å skape bærekraftige velferdssamfunn.

Prosjektfakta

Finansiering
Norges forskningsråd (VAM-programmet)

Samtidig finnes det lite forskning på hvilken betydning miljø og klimaendringer har – og vil ha – for rike og velutviklede velferdssamfunn, selv om vi vet at slike endringer i stadig større grad påvirker både mennesker og samfunn. 

Hensikten med prosjektet er å begynne å fylle dette kunnskapshullet ved å spørre hvordan politikere og forskere kan håndtere spørsmål om bærekraftig velferd, klima og miljø på en samordnet måte på tvers av vanligvis atskilte politikk- og forskningsområder.

Forskere ved forskningsinstituttene NOVA og CICERO (Norge), Lunds Universitet (Sverige), Universitetet i Milano (Italia) og Østerrikes Vitenskapsakademi samarbeider om tre tematiske arbeidspakker, samt en sammenfattende analyse:

 1. Arbeidspakke 1 spør hvordan vår forståelse av velferdssamfunnets bærekraft endres og utvides når vi inkluderer vilkårene for bærekraftig miljø og klima. Begrepet «bærekraft» står i sentrum, og et viktig utgangspunkt for arbeidet er litteraturen om «bærekraftig utvikling».
 2. På grunnlag av data fra internasjonale spørreundersøkelser sammenlikner arbeidspakke 2 hvordan forholdet mellom holdninger til velferdsstaten og dens rolle på den ene siden og til klima- og miljøspørsmål på den andre, er under endring. Et sentralt spørsmål er om holdninger til disse temaene er i ferd med å bli mer like eller ulike på tvers av land.
 3. I arbeidspakke tre utfører vi fire case-studier (Norge, Italia, Tyskland, Storbritannia) for å kunne sammenlikne hvordan tre ulike departementer (sosial, finans og miljø) i hvert av landene samarbeider om å skape bærekraftige samfunn - både ut fra et miljø- og klimaperspektiv og fra et velferdsperspektiv.
 4. Arbeidspakke fire sammenfatter funnene fra de tre delstudiene og sikter mot å besvare prosjektets overordnede problemstilling ved å trekke linjer og slutninger på tvers av arbeidspakkene.

Prosjektdeltakere

 • Bjørn Hvinden (leder)
 • Mi Ah Schøyen
 • Niklas Jakobsson
 • Anne Therese Gullberg, CICERO
 • Matteo Jessoula, University of Milan
 • Max Koch, University of Lund
 • Raya Muttarak, Vienna Institute of Demography 
 • Prosjektperiode

Prosjektet ledes av NOVA