Byvekstavtalenes bidrag til en bærekraftig areal- og transportutvikling

Dette prosjektet har hatt som hovedmål å undersøke hvilket potensial helhetlige byvekstavtaler har for å oppnå en bærekraftig bo-, areal og transportutvikling.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.9.2016 - 31.12.2019 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges Forskningsråd

Byvekstavtaler innebærer at staten, fylkeskommunene og kommunene går sammen om å nå målene nedfelt i Stortingets klimaforlik og i Nasjonal Transportplan. Byvekstavtalene er en ny måte å ivareta samspillet mellom forvaltningsnivåene på. Det er lite erfaringer både internasjonalt og nasjonalt med denne typen av styringsverktøy og tiltakspakker. Vitenskapelig er det derfor viktig å få fram kunnskap om dette styringsinstrumentet.

Forskning på byvekstavtaler og forhandlinger av disse gir en unik mulighet til å studere samspillet mellom ulike forvaltningsnivåer og hvordan statlige intensjoner om påvirkning av lokal virkemiddelbruk lar seg forene med kommunenes interesser og behov for å oppfylle lokale ønsker og prioriteringer.

Prosjektet har studert hvordan byvekstavtaler utformes i samspillet mellom statlige, regionale og lokale myndigheter, og hvilke utfordringer og muligheter som oppstår i dette samspillet. Videre har det sett på samspill og koordinering mellom bymiljøavtaler, byutviklingsavtaler og relevante planprosesser, og hvordan dette kan påvirke utfallet av byvekstavtalene.

Det har også adressert implementeringsbarrierer og -muligheter i bymiljøavtalene, og om tiltakene som inkluderes er hensiktsmessige for oppnå målene som er satt. 

Regjeringen slo sammen bymiljøavtalene med byutviklingsavtalene, og det nye avtaleverket blir hetende byvekstavtaler. Dette prosjektet har dermed kunne følge utviklingen av bymiljøavtalene som allerede er etablert, og utviklingen av de nye byvekstavtalene som nå skal forhandles i Stavangerområdet/Nord-Jæren og Bergensområdet.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med samfunnsaktører, og vil inkludere flere sentrale parter i en referansegruppe. KS, ROM Eiendom og Helsedirektoratet vil også delta i prosjektet med egen arbeidsinnsats og direkte finansiering. Med den aktive brukerinvolveringen som er planlagt i prosjektet, vil vi sikre at partene som involveres bygger opp kunnskap i egen organisasjon, at relevant kunnskap som disse aktørene besitter tilflyter prosjektet, og at resultatene fra prosjektet raskt formidles til aktørene.

Prosjektet hadde følgende mål: 

Å undersøke hvilket potensial helhetlige byvekstavtaler har for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling.

Delmål:

- Å etablere et rammeverk for forståelse av byvekstavtalene.

- Å forstå samspill og koordinering mellom andre planprosesser og andre relevante avtaler.

- Å analysere forhandlingene av bymiljøavtalene med hensyn til rolleforståelse, konfliktlinjer og virkemidler som er inkludert.

- Å gi kunnskap om hvordan aktørene velger å organisere iverksettingen av byvekstavtalene lokalt.

- Å undersøke om tiltakene som inkluderes i byvekstavtalene er hensiktsmessige for oppnå målene som er satt

-Å undersøke implementeringsbarrierene og -mulighetene i byvekstavtalene.

- Å kommunisere resultater fra prosjektet til prosjektets målgrupper.

- Å angi hvilke politikkimplikasjoner som kan trekkes fra prosjektresultatene

Dette prosjektet er et samarbeid mellom forskningsaktører og samfunnsaktører. Forskningsaktørene er CICERO – Senter for Klimaforskning, By- og Regionforskningsinstituttet NIBR og Transportøkonomisk Institutt (TØI). Samfunnsaktørene er KS, ROM Eiendom og Helsedirektoratet.