Klimavalg 2017

CICERO leverte kunnskap til klimadebattene under valgkampen 2017.

Norske partledere anno 2017

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.3.2017 - 30.10.2017 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges forskningsråd

Det finnes en masse forskning på hvordan Norge kan omstilles til et lavutslippssamfunn - men ikke alt når frem til den offentlige debatten.

Rapporten Klimavalg 2017 skal være kunnskapsgrunnlaget for klimadebatter under valgkampen til neste år. Rapporten er en syntese av forskning på løsninger som kan realisere det norske lavutslippssamfunnet. Hvilke løsninger som omtales avgrenses av hva de politiske partiene ønsker å løfte frem som valgkampsaker. Det kan for eksempel være nullutslipp i transportsektoren, virkemidler i ikke kvotepliktig sektor eller utvikling av «grønne arbeidsplasser».

Målgruppen er politikere som diskuterer klimaspørsmål, journalister som dekker klimasaker og næringsliv og organisasjoner som deltar i klimadebatter.

Formålet med Klimavalg 2017 er å bidra til en mer kunnskapsbasert og opplyst og debatt om hvordan Norge kan møte klimautfordringen, samt å gi et bredt akseptert grunnlag for debatten på tvers av partigrensene. Med dette prosjektet skal vi formidle forskning som viser klimaeffekten av ulike virkemidler, og på den måten bidra til å tydeliggjøre hvilke verdivalg og prioriteringer de ulike partiene vil gjøre.

Klimavalg 2017 produseres av medarbeidere ved CICERO, men kunnskapen som inngår i syntesen er ikke begrenset til CICERO-forskning. All tilgengelig forskning vil kunne inkluderes.

Dersom du har innspill til rapporten, så ta kontakt med Astrid Arnslett.