NOREGRET: Norge i den grønne europeiske omstillingen

For å nå klimamålet i Parisavtalen må Norge og resten av Europa gå igjennom en omfattende omstilling av hele samfunnet, ikke minst i energisektoren og industrien. I dette prosjektet skal samfunnsforskere studere hvordan en slik omstilling kan gjennomføres på en samfunnsøkonomisk effektiv måte og på en måte som folk flest vil støtte.

Demning i Gudbrandsdalen

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.7.2023 - 30.6.2026
Finansiering
Norges Forskningsråd

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ledes av CICERO Senter for klimaforsking, med NMBU som forskingspartner.

Den grønne omstillingen i Norge og EU-landene er krevende for alle sektorer og folkegrupper, ikke minst for energisektoren og industrien. Fjerning av fossil energi fra energisektoren ligger langt bak det som er nødvendig for å nå klimamålet i Parisavtalen. Mer energieffektivisering, fornybar energi, nettutbygging og fossilfri kraftproduksjon som kan reguleres, samt energilagring er nødvendig. Omstilling av prosessindustrien er vanskelig fordi det krever store investeringer og at mange konkurrerer med bedrifter i andre land som har mindre klima- og miljøregulering. Mange grupper i samfunnet kan også oppleve at prisen på energi og andre varer og tjenester går opp slik at økonomien blir trangere. På denne bakgrunn er det viktig for Norge å utforme effektive strategier og virkemidler som fungerer godt både på klimaområdet, i energisektoren og overfor industrien.

I NOREGRET skal vi utvide kunnskapsgrunnlaget for politikkutformingen ved å studere og identifisere politiske løsninger som er samfunnsøkonomisk effektive, robuste og har høy aksept hos folk og industri innenfor klima- og energilandskapet. En dimensjon som er viktig for politikkutformingen er balansen mellom Norge sine felles interesser med EU på klima- og energi-området i forhold til våre nasjonale interesser, som f.eks ressurstilgang i energisektoren, industristruktur, kompetanse, og staten sin rolle i vårt økonomiske system.

De viktigste forventete resultatene fra prosjektet er å øke stabiliteten og sikker energiforsyning fra norske og europeiske kraftsystem; øke fleksibiliteten og balansen mellom effektivitet og sosial aksept som gjør det lettere å nå klimamål i Noreg og EU; redusere risikoen ved å investere i hydrogen-produksjon fra naturgass; og redusere klimapolitisk risiko for industrien og aktuelle regioner i Norge.

I dette prosjektet er det tre økonomer og to statsvitere med fra CICERO, i tillegg til en kommunikasjonsrådgiver. Fra NMBU er en økonom og en teknolog med. Det er etablert en referansegruppe med deltakere fra industri og departement. Prosjektet skal samarbeide med relaterte prosjekter på CICERO for å oppnår synergier og samarbeide med Statistisk Sentralbyrå om formidling, på bakgrunn av at byrået har et relatert prosjekt om grønn omstilling, som ser på investeringer og jobbskaping.

 

NOREGRET skal:

  • Støtte utformingen av norsk klima-, energi- og industri-politikk
  • Øke kunnskapen om hvordan effektiv og akseptabel politikk kan utformes  i skjæringsfeltet mellom klima, energi og industri
  • Øke kunnskapen om hvordan Norge på en fruktbar måte kan samarbeide med EU på klima-energi- og industriområdene