Kvalitetssikring av system for gapanalyse for å vurdere måloppnåelse av klimaavtale for jordbruket

Oppdrag for Miljødirektoratet

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2021 - 31.12.2021 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Miljødirektoratet

CICERO bistår i 2021 sekretariatet for Regnskapsgruppen for klimatiltak i jordbruket i deres arbeid med å utarbeide et forslag til et system for operasjonalisering av det kvantitative grunnlaget for vurdering av måloppnåelse av Klimaavtalen for jordbruket. Regjeringen og organisasjonene i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, undertegnet den 21. juni 2019 en intensjonsavtale om å arbeide for reduserte klimagassutslipp og økte opptak av karbon fra jordbruket. I henhold til klimaavtalen er det satt ned en gruppe som skal føre regnskap (heretter kalt Regnskapsgruppen) for oppfølging av avtalen og som skal gjøre opp status for progresjon og utvikling i arbeidet i forbindelse med de årlige jordbruksforhandlingene. Sekretariatet for Regnskapsgruppen skal i september 2021 presentere et forslag til et system for operasjonalisering av det kvantitative grunnlaget for vurdering av måloppnåelse. Dette innebærer metodeutvikling, og Miljødirektoratet leder arbeidet, men ønsker bistand fra CICERO for å komme med innspill og kvalitetssikre foreslått metode. 

Involverte fra CICERO