SUSTAIN

I januar 2021 la den norske regjeringen fram en ambisiøs plan for å redusere Norges klimautslipp med inntil 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990 (Klima- og miljødepartementet 2021). For å oppnå dette må transportpolitikken understøtte omfattende utslippskutt som samtidig oppleves tilstrekkelig rettferdig til at den kan opprettholdes over tid. Dette er utgangspunktet i samarbeidsprosjektet SUSTAIN.

Bilde mangler beskrivelse

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.9.2021 - 31.3.2025
Finansiering
Norges Forskningsråd

prosjektleder Anders Tønnesen om SUSTAIN

I Europa og i økende grad i Norge har grønn transportpolitikk og restriktive tiltak mot biler og bompengefinansiering blitt møtt med massive innbyggerprotester. Slike protester kan være forankret i oppfatninger om urettferdighet, som undergraver legitimiteten og effektiviteten til tiltakene.

I teorien har vi betydelig kunnskap om hvilke virkemidler som bidrar til å redusere biltrafikken og klimagassutslipp, men vi vet mindre om hvordan byer, spesielt mellomstore norske byer, kan utforme bærekraftige og sosialt rettferdige transportsystemer. Mens protester mot samferdselspolitikken i de større norske byene har fått en del forskningsoppmerksomhet, er kunnskapen vår om tilsvarende dynamikk i mellomstore byer knapp.

For å studere bærekraftig transportpolitikk i mellomstore byer tar samarbeidsprosjektet SUSTAIN utgangspunkt i et rammeverk bestående av tre sammenkoblede urbane styringsutfordringer:

  • Den romlige utfordringen - hvordan romlige forhold i byregioner påvirker politikkutforming og innbyggernes oppfatning av transportpolitikk
  • Nettverksutfordringen - hvordan lokale myndigheter samarbeider med offentlige og private aktører i utformingen av bærekraftig transportpolitikk
  • Den kommunikative utfordringen - hvordan kommunikasjonsstrategier kan øke ansvarlighet og innbyggernes aksept for politiske tiltak.

SUSTAIN har som mål å finne faktorer som danner vellykket (eller mislykket) bærekraftig transportpolitikk i disse sammenhengene. Det ledende forskningsspørsmålet for prosjektet er: Hvordan kan romlige, nettverks- og kommunikative utfordringer adresseres for å fremme bærekraftig og rettferdig transportpolitikk i mellomstore norske byer?

SUSTAIN inkluderer et tverrfaglig team av eksperter fra ledende forskningsinstitusjoner innen transport- og klimaforskning i Norge, inkludert spesialister på sosial inkludering i omstilling til lavutslippssamfunnet.

De deltagende institusjonene er CICERO – Senter for internasjonal klimaforskning (prosjektledelse), NORCE - Norwegian Research Centre,Transportøkonomisk institutt (TØI) og Include – Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstillinger ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene, fem byområder og fylkene disse ligger i – Ålesund, Haugesund, Grenland, Tønsberg og Sandefjord. Med befolkninger mellom 40 000 og 100 000 er disse mellomstore i norsk sammenheng. I tillegg deltar Statens vegvesen, som innehar en kjerneposisjon i flernivåsamarbeidet om bytransport.

De samarbeidende brukerpartnerne vil bli inkludert i prosjektet gjennom bruk av prosjektverksteder, som tilrettelegger for læring mellom byene og som vil gi forskerne avgjørende kunnskap underveis i prosjektet. Prosjektet inkluderer en stipendiatstilling i statsvitenskap/offentlig administrasjon.

Et viktig bidrag fra SUSTAIN er at det mot slutten av prosjektperioden skal utarbeides et kunnskapsgrunnlag – et veikart for rettferdig og klimavennlig transport i mellomstore byer. Videre vil SUSTAIN gi innspill til organisering av fremtidig samarbeid for mellomstore byer, inkludert barrierer og muligheter for flernivåstyring i omstilling til lavutslippssamfunnet.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd