Bilde mangler beskrivelse

Foto: Karina Standal/CICERO

Vi ønsker å intervjue deg som bruker utstyrsbiblioteket til BUA på Kolben i forbindelse med forskningsprosjektet UPSCALE

Vi ønsker å intervjue deg som bruker utstyrsbiblioteket til BUA på Kolben i forbindelse med forskningsprosjektet UPSCALE

Publiseringsdato
26.8.2022
Nøkkelforskere

Ved å dele på forbruksgjenstander som for eksempel sportsutstyr kan vi klare oss med færre gjenstander og unngå overkonsum av varer som er ressurskrevende å fremstille. Så langt har imidlertid delingsordningene hatt begrenset omfang, eller blir tatt i bruk i uregulerte markeder som bryter med bærekraftprinsippene. UPSCALE er et forskningsprosjekt, støttet av Norges forskningsråd, der en skal gjennomføre studier av nye delingsløsninger og mulighetene for å utvikle dette videre slik at det kan bidra til mer bærekraftige forbruksvaner og styrke sosial bærekraft. Prosjektet skal gjennomføre studier av blant annet utstyrsbiblioteket BUA ved Kolben der det er lagt til rette for sports- og fritidsutstyr, samt andre delingsløsninger i Drammen og Tromsø. I den forbindelse ønsker vi å gjøre intervjuer med brukere av utstyrsbiblioteket BUA ved Kolben. Vi håper at du kan være en av våre informanter.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

CICERO senter for klimaforskning er ansvarlig for prosjektet. Forskningen gjøres i samarbeid med Universitetet i Oslo, Københavns universitet, Universitetet i East Anglia (UK), Libriotech og INSAM. I tillegg er BUA, Jernia, OBOS, Fremtiden i Våre Hender og bibliotekene i Drammen, Nordre Follo (Kolben), Tromsø, Odense, Lillestrøm og Lier partnere i prosjektet.

Når gjør vi intervjuene?

Vi ønsker å gjøre intervjuene i perioden 7. til 15. november, både på dagtid og kveldstid. Vi foretar gjerne intervjuet på BUA/biblioteket eller over videomøte. Hvis det ikke passer i dette tidsrommet, kan vi forsøke å få til intervjuer etter disse datoene også.

Hvordan kan jeg bli med?

Ta kontakt med Mònica Guillen på tlf 96831184 eller epost: monica.guillen-royo@cicero.oslo.no hvis du ønsker å bli intervjuet. Som takk for hjelpen gir vi et gavekort på 300 kr til deltagere til forskningsintervju.

Hva innebærer det for deg å delta?

Intervjuene gjøres av seniorforsker Monica Guillen. Et intervju tar ca. 1 time. Tema for intervjuene vil være erfaringer ved bruk av lånte gjenstander, bruk av ditt nærmeste bibliotek, øvrige forbruksvaner og interesse for videre bruk av deletjenester. Vi har utarbeidet en intervjuguide som vi bruker i intervjuet, men det gis også rom for at du kan belyse ting utover det og som er av interesse for studien. Vi ber om å ta lydopptak for bruk internt i prosjektet. Din deltakelse er viktig for oss fordi det kan hjelpe oss med å vurdere interessen for deling i den kommunen der du bor og mulige effekter av dette for miljø og klima.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er bare medlemmene i prosjektgruppen som vil få tilgang til dataene. Navn og kontaktopplysninger vil bli erstattet med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Alle data vil bli lagret på forskningsserver som er sikret mot dataangrep. Resultater av analysene vil bli publisert i rapporter og anerkjente forskningsjournaler uten at det er mulig å identifisere enkeltpersoner. Opplysningene anonymiseres når alle data er ferdig analysert, noe som etter planen vil være 31.12 2025.

Dine rettigheter

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra CICERO senter for klimaforskning har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av
  • opplysningene,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra CICERO senter for klimaforskning har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Prosjektleder Tom Erik Julsrud; tom.julsrud@cicero.oslo.no

Vårt personvernombud: er Norsk senter for forskningsdata (NSD), Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.

Med vennlig hilsen,

Tom Erik Julsrud (Prosjektansvarlig) tom.erik.julsrud@cicero.oslo,no og Monica.Guillen-Royo@cicero.oslo.no