UPSCALE: Oppskalering av bærekraftig deling ved hjelp av offentlige biblioteker

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2020 - 31.12.2024
Finansiering
Norges Forskningsråd

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. Samarbeidskonsum, eller en organisert deling av varer og tjenester, har i økende grad blitt fremmet som en måte å utvikle et mer bærekraftig forbruk, samtidig som det kan gi sosiale og økonomiske gevinster. Ved å dele på forbruksgjenstander kan vi klare oss med færre gjenstander og unngå overkonsum av varer som er ressurskrevende å fremstille. Så langt har imidlertid de fleste delingsordningene tiltrukket seg marginale grupper mennesker, eller blir tatt i bruk i uregulerte markeder som bryter med bærekraftprinsippene.

Det behov for å se hvordan en kan oppskalere delingspraksiser slik at de kan inkludere flere grupper i befolkningen og samtidig sikre at delingen organiseres på en mest mulig bærekraftig måte. Aktører i lokalsamfunnene har vist seg å spille en viktig rolle i transformasjonsprosesser mot et lavutslippssamfunn, blant annet ved å engasjere innbyggerne utprøving av nye og innovative teknologier og praksiser. Tilretteleggere er imidlertid nødvendig for å få dette til. Bibliotekene er etablerte sosiale arenaer med en velfungerende ordninger for deling, og gjennom deres eksisterende digitale og fysiske infrastruktur representerer dette en viktig ressurs for å oppskalere nye delingsmåter med utgangspunkt i lokalsamfunnene. Det er imidlertid behov for å få mer kunnskap om hvordan samarbeid gjennom offentlige biblioteker kan organiseres og oppskaleres på en effektiv og bærekraftig måte.

Som svar vil dette UPSCALE gjennomføre komparative casestudier av lokalsamfunn der offentlige biblioteker legger til rette for deling av verktøy, sports- og fritidsutstyr samt deling av kunnskap og informasjon. Det skal også gjøres forsøk med bruk av innovativ teknologi som gjør at dagens bibliotekskort kan benyttes til å dele ulike typer forbruksgjenstander andre steder enn på bibliotekene.

Prosjektet skal:

• Utforske sosiale og politiske forutsetninger for en oppskalering delt forbruk, i samarbeid med innbyggere, offentlige og private virksomheter, og frivillige organisasjoner.

• Utforske hvordan nye delingsinitiativer, organisert gjennom biblioteksystemer, kan bidra til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft på lokalt og globalt nivå.

• Utvikle ny kunnskap om drivere og barrierer for en oppskalering av delingstiltak gjennom offentlige biblioteksystemer, og insentivene som trengs for å stimulere denne utviklingen

• Demonstrere og utvikle delingsløsninger

Forskningspartnere:

InsamLibriotechUniversitetet i TromsøUniversitetet i København og University of East Anglia

Partnere i privat og offentlig sektor:

Jernia , OBOS , Drammen bibliotek , Biblioteket i Nordre Follo , Tromsø bibliotek ,Odense bibliotek 

Frivillige organisasjoner:

Fremtiden i våre henderRøde Kors

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd