INDGREEN: Kan India ta globalt klimapolitisk lederskap?

Indias nasjonale klimapolitikk er av stor betydning for landets rolle i de internasjonale klimaforhandlingene. Gjennom prosjektet ‘India’s ambitions and possibilities of becoming a global leader (INDGREEN)’ skal CICERO bidra til større kunnskap og forståelse for Indias rolle i global klimaomstilling og internasjonal klimapolitikk.

Bilde mangler beskrivelse

INDIAS HOVEDSTAD NEW DELHI HAR STORE UTFORDRINGER MED LUFTFORURENSNING. FOTO: LAURENTIU MORARIU

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.8.2020 - 31.7.2025
Finansiering
Norges Forskningsråd

– India er et av verdens største land og landets klimapolitikk har betydning for resten av verden og for internasjonalt klimasamarbeid. Men det er fortsatt for lite kunnskap om Indias vilje og mulighet til å redusere klimagassutslippene sine og hvordan det påvirker landets rolle i de internasjonale klimaforhandlingene, sier seniorforsker ved CICERO Solveig Aamodt. De neste fem årene skal hun lede forskningsprosjektet India’s ambitions and possibilities of becoming a global leader (INDGREEN) som skal bidra til større og mer helhetlig kunnskap om India som klimaaktør både nasjonalt og globalt.

India står i dag for om lag syv prosent av verdens klimagassutslipp og er det tredje største utslippslandet etter Kina og USA (EU-landet samlet står for høyere utslipp enn India).

"India er et av verdens største land og landets klimapolitikk har betydning for resten av verden og for internasjonalt klimasamarbeid. Men det er fortsatt for lite kunnskap om Indias vilje og mulighet til å redusere klimagassutslippene sine og hvordan det påvirker landets rolle i de internasjonale klimaforhandlingene

SOLVEIG AAMODT. SENIORFORSKER, CICERO

Skal studere nasjonale drivkrefter i klimapolitikken

Etter Parisavtalen fra 2015 har det som skjer i klimapolitikken nasjonalt fått økt betydning for internasjonal klimapolitikk, og det er derfor behov for få en dypere forståelse for den nasjonale dynamikken.

– Tidligere var det lite diskusjon om nasjonal klimapolitikk i India, klima- og miljødepartementet og utenriksdepartementet som deltok i de globale klimaforhandlingene bestemte stort sett hva som var Indias posisjon. Nå er nettopp hvert lands nasjonale utslippsmål et sentralt element i forhandlingene, og mange flere aktører i ulike deler av det indiske samfunnet engasjerer seg i klimapolitikken, forklarer Aamodt.

Dette har gjort at det har blitt mindre skille mellom nasjonal og internasjonal klimapolitikk. Og det har åpnet for at myndigheter, som andre departementer og delstatene får en større rolle.

– Miljøorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og organisasjoner som er opptatt av sosiale rettigheter, men også bransjeorganisasjoner på energiområdet har kommet på banen. Vi vil finne ut mer om hvordan disse aktørene påvirker Indias posisjon og rolle i klimapolitikken, sier Aamodt.

Konflikt mellom ulike bærekraftsmål

Verden er ikke bare avhengig av India for å nå de globale klimamålene, men også for å nå FNs bærekraftsmål. – Vi ser at for eksempel utbygging av fornybar energi kan komme i konflikt med bærekraftsmålene om matsikkerhet, urfolks rettigheter og retten til land. Dette vil vi studere nærmere. Det snakkes ofte om synergier mellom målene, men det er også konflikter og avveininger som må gjøres, sier Aamodt.

Styrker samarbeidet med indiske forskere

Sentralt i prosjektet står et tett samarbeid mellom CICERO og indiske forskere fra TERI School of Advanced Studies (TERI SAS). Indias klimaambisjoner skal studeres både fra innsiden og utenfra.

–Gjennom samarbeidet kan vi tilføre forskningen på internasjonal klimapolitikk nye perspektiver, sier Aamodt.

TERI SAS har forsket mye på nasjonal klimapolitikk i India, mens CICEROs forsking på internasjonal klimapolitikk er anerkjent som verdensledende. Begge forskningsinstituttene har også fokus på kjønnsperspektiver og sosioøkonomisk og kulturell marginalisering noe som sjeldent blir belyst i studier av klimapolitikk. Å inkludere disse perspektivene er viktig for å sikre en demokratisk prosess og sosial aksept i overgangen til lavutslippssamfunnet.

I tillegg til Aamodt har seniorforsker Karina Standal ved CICERO en sentral rolle i prosjektet. Standals forskninghar blant fokusert på implementering av fornybare energisystemer og kjønnsrelasjoner på landsbygda i India.

Bedre kunnskap om India i Norge

India er en stadig viktigere partner for Norge og det er mange norske virksomheter som er til stede i eller samarbeider med landet.

– Gjennom INDGREEN håper vi bidra til å gi norske aktører større forståelse for det som skjer på klimaområdet i India, sier Aamodt.

Aamodts doktorgrad omhandlet klimapolitikk i store utviklingsland og hun så da spesielt på India og Brasil. Hun har også jobbet mye med forholdet mellom nasjonal og internasjonal politikk.

– Jeg er veldig glad for at vi gjennom dette prosjektet kan fortsette å forske på India slik at vi også fremover kan bidra til å øke kunnskapen om dette viktige landet hos norske myndigheter og selskaper, sier Aamodt.

CICERO og TERI SAS inviterte til seminar 17. november 2021, i Oslo og digitalt

India and climate action: from COP26 to local climate measures

Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6 og via CICEROs Facebook-side Onsdag 17. november 8:30-10:00 

Much attention has been given to whether India will take the stage and announce new climate ambitions at COP26 in Glasgow. In the aftermath of COP26 the INDGREEN project will take stock of the negotiations and the role India will and can play for reaching the targets of the Paris Agreement. The INDGREEN project investigates India’s role in global climate governance, and how climate action in India contributes to fulfill global climate and sustainable development goals.

In this breakfast seminar we will gather experts and stakeholders to shed light on the relationship between global and domestic climate politics. We will unwrap some of the challenges facing international, bilateral and domestic policymaking for advancing sustainable climate action, and discuss trade-offs and possible synergies between climate and sustainable development.

Mer om programmet her

India er et av verdens største land og landets klimapolitikk har betydning for resten av verden og for internasjonalt klimasamarbeid. Men det er fortsatt for lite kunnskap om Indias vilje og mulighet til å redusere klimagassutslippene sine og hvordan det påvirker landets rolle i de internasjonale klimaforhandlingene.

Solveig Aamodt

 

Skal studere nasjonale drivkrefter i klimapolitikken

Etter Parisavtalen fra 2015 har det som skjer i klimapolitikken nasjonalt fått økt betydning for internasjonal klimapolitikk, og det er derfor behov for få en dypere forståelse for den nasjonale dynamikken.

– Tidligere var det lite diskusjon om nasjonal klimapolitikk i India, klima- og miljødepartementet og utenriksdepartementet som deltok i de globale klimaforhandlingene bestemte stort sett hva som var Indias posisjon. Nå er nettopp hvert lands nasjonale utslippsmål et sentralt element i forhandlingene, og mange flere aktører i ulike deler av det indiske samfunnet engasjerer seg i klimapolitikken, forklarer Aamodt.

Dette har gjort at det har blitt mindre skille mellom nasjonal og internasjonal klimapolitikk. Og det har åpnet for at myndigheter, som andre departementer og delstatene får en større rolle.

– Miljøorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og organisasjoner som er opptatt av sosiale rettigheter, men også bransjeorganisasjoner på energiområdet har kommet på banen. Vi vil finne ut mer om hvordan disse aktørene påvirker Indias posisjon og rolle i klimapolitikken, sier Aamodt.

Konflikt mellom ulike bærekraftsmål

Verden er ikke bare avhengig av India for å nå de globale klimamålene, men også for å nå FNs bærekraftsmål. – Vi ser at for eksempel utbygging av fornybar energi kan komme i konflikt med bærekraftsmålene om matsikkerhet, urfolks rettigheter og retten til land. Dette vil vi studere nærmere. Det snakkes ofte om synergier mellom målene, men det er også konflikter og avveininger som må gjøres, sier Aamodt.

Styrker samarbeidet med indiske forskere

Sentralt i prosjektet står et tett samarbeid mellom CICERO og indiske forskere fra TERI School of Advanced Studies (TERI SAS). Indias klimaambisjoner skal studeres både fra innsiden og utenfra.

–Gjennom samarbeidet kan vi tilføre forskningen på internasjonal klimapolitikk nye perspektiver, sier Aamodt.

TERI SAS har forsket mye på nasjonal klimapolitikk i India, mens CICEROs forsking på internasjonal klimapolitikk er anerkjent som verdensledende. Begge forskningsinstituttene har også fokus på kjønnsperspektiver og sosioøkonomisk og kulturell marginalisering noe som sjeldent blir belyst i studier av klimapolitikk. Å inkludere disse perspektivene er viktig for å sikre en demokratisk prosess og sosial aksept i overgangen til lavutslippssamfunnet.

I tillegg til Aamodt har seniorforsker Karina Standal ved CICERO en sentral rolle i prosjektet. Standals forskninghar blant fokusert på implementering av fornybare energisystemer og kjønnsrelasjoner på landsbygda i India.

Bedre kunnskap om India i Norge

India er en stadig viktigere partner for Norge og det er mange norske virksomheter som er til stede i eller samarbeider med landet.

– Gjennom INDGREEN håper vi bidra til å gi norske aktører større forståelse for det som skjer på klimaområdet i India, sier Aamodt.

Aamodts doktorgrad omhandlet klimapolitikk i store utviklingsland og hun så da spesielt på India og Brasil. Hun har også jobbet mye med forholdet mellom nasjonal og internasjonal politikk.

– Jeg er veldig glad for at vi gjennom dette prosjektet kan fortsette å forske på India slik at vi også fremover kan bidra til å øke kunnskapen om dette viktige landet hos norske myndigheter og selskaper, sier Aamodt.