DEAL

Å styre under turbulente forhold: EUs grønne giv og implikasjoner for Norge 

Bilde mangler beskrivelse
Bilde mangler beskrivelse

Å styre under turbulente forhold: EUs grønne giv og implikasjoner for Norge

Prosjektfakta

Start og sluttdato
25.8.2023
Finansiering
Norges forskningsråd

EUS grønne giv

EUs grønne giv viser hvilke ambisjoner og kritisk rolle EU har i å legge til rette for en fremtidsrettet klimapolitikk. De må sikre seg støtte fra et delt Europa, og det i et høyt tempo. På nasjonalt nivå må land, på demokratisk vis få satt i verk mye ny lovgivning som går på tvers av flere sektorer. Dette må gjøres under turbulente forhold, det vil si i en urolig tid, der klimaomstillingen skaper uforutsigbarhet og usikkerhet, samt utrygghet knyttet til pandemi, energikrise og krigen i Ukraina.

Om DEAL
I DEAL vil vi finne ut om den omfattende strategien, EUs grønne giv, skaper uro i de politiske prosessene som skjer i EU og eventuelt hvordan. Vi vil også se om uro utenfor EU påvirker beslutninger rundt EUs grønne giv, samt undersøke hvordan dette påvirker både medlemsland og ikke-medlemsland. Vi har en forventning om at land som er medlem i EU påvirkes annerledes enn ikke-medlemsland, da vi antar at sistnevnte ikke har like god innsikt i EUs beslutningsprosesser. Vi antar også at ikke-EU-medlemmer mangler noe av den interne politiske drivkraften som medlemsland har. Politiske beslutninger i EU er i større grad en del av den nasjonale politiske debatten i medlemsland. Vi vil rette spesiell oppmerksomhet på implementeringen av EUs grønne giv i Danmark, som et medlemsland, og Norge, som et EØS-land, og studere den offentlige styringen i landene, og dets innvirkning på den demokratiske legitimiteten. Vi vil utforske hvordan landene kan håndtere den uroen som oppstår.

DEAL-prosjektet vil bidra med innsikt og lærdom både for EU-medlemsland og ikke-medlemsland. Hvordan kan de håndtere effekter av EUs grønne giv og den uroen den skaper? En slik sammenlignende studie har aldri vært gjennomført. Med unntak av noen få rapporter er det heller ingen forskning som går gjennom implikasjonene av EUs grønne giv for Norge eller Danmark. DEAL bidrar også til ny litteratur på et område som kun nylig har blitt belyst.

Kontaktinformasjon

Prosjektet er ledet av Merethe Dotterud Leiren, forskningsleder ved CICERO senter for internasjonal klimaforskning. 

Kontakt: merethe.leiren@cicero.oslo.no

Publikasjoner i prosjektet

EUs påvirkning på ikke-medlemmers autonomi: Norges og Storbritannias handlingsrom innenfor klima og energi

EUs grønne giv kan ha omfattende konsekvenser også for land som ikke er medlemmer, men som er tilknyttet EU. Mens Norge møter klimakrisen med å samarbeide tettere med EU, har Storbritannia trukket seg ut av viktige avtaler. Vi benytter kvalitativ metode for å undersøke hvordan relasjonene mellom EU og disse landene har påvirket landenes handlingsrom innenfor klima- og energipolitikk.

Les hele artikkelen her.

Norges samarbeid med EU om klima og energi - EØS-utvalgets rapport

Se seminar fra CICERO-dagen 2024 inkludert en presentasjon av EØS-utvalgets rapport ved utvalgets leder Line Eldring.